Loading...

Návykovými látkami se rozumí omamné a psychotropní látky a dále léčebné látky, které je obsahují. Zacházení s návykovými látkami je upraveno zákonem o návykových látkách a vyhláškou o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků.

Návykové látky musí být uloženy v pevně připevněných (nepřenosných) příručních trezorech nebo v samostatných trezorech. Za jejich správné skladování na odděleních odpovídá pověřený lékař a pověřený nelékařský zdravotnický pracovník.
Za správné skladování a množství centrální zásoby návykových látek na pracovišti odpovídá pověřený lékař a vrchní sestra.
Jednotlivá pracoviště vedou evidenci o příjmu a spotřebě návykových látek v evidenční knize. Evidenční kniha musí být na titulní straně opatřena razítkem nemocniční lékárny, identifikací pracoviště a musí být uveden pověřený lékař odpovědný za kontrolu návykových látek. Součástí evidenční knihy je seznam osob, které v ní provádějí zápisy, s uvedením jména a příjmení, bydliště a podpisového vzoru.
Pro každý druh návykových látek, sílu, koncentraci a velikost balení je vyhrazen určitý počet stran podle předpokládaného rozsahu spotřeby.
Za správný způsob vedení evidence návykových látek, jejich použití a hospodaření s nimi, odpovídá vedoucí lékař oddělení.
Likvidace nevyužitého zbytku návykové látky (tekutá forma) na pracovišti se provádí v souladu se zákonem o odpadech, vystříknutím do gázy nebo buničité vaty a uložením do spalitelného odpadu.
Likvidaci prošlých návykových látek zajišťuje nemocniční lékárna.

Účel:

 • léčebný

Způsoby podávání návykových látek:

 •  per os (tablety, dražé, roztoky)
 •  per rektum (čípky)
 •  transdermálně (náplasti)
 •  subkutánně
 •  intramuskulárně
 •  intravenózně

Ošetřovatelský postup:

Pomůcky:

 • lékařská dokumentace (název léku, forma, dávka, čas a způsob podání, podpis a jmenovka lékaře)
 • evidenční kniha
 • další pomůcky dle ordinovaného způsobu podání

Příprava pacienta:

– seznámení s výkonem

Popis výkonu:

 • vyjmeme ordinovaný lék z trezoru, zkontrolujeme jej podle dokumentace a ověříme si dávku a název léku
 • spočítáme zůstatek léku v trezoru a zkontrolujeme, zda množství léku odpovídá záznamům v evidenční knize
 • vrátíme zbytek balení léku do trezoru a trezor uzamkneme
 • provedeme záznam do evidenční knihy – modrou tužkou na určenou stránku v knize zapisujeme datum, číslo chorobopisu, jméno pacienta, jméno lékaře nebo sestry aplikující lék, výdej, konečný stav zásoby
 • provedeme hygienickou dezinfekci rukou
 • připravíme si pomůcky na ordinovaný způsob podání léku
 • dodržíme předepsaný čas podání léků a způsob aplikace dle lékařské dokumentace
 • identifikujeme pacienta dotazem „Jak se jmenujete, prosím?“
 • uložíme pacienta do vhodné polohy
 • v případě perorálního podání zajistíme dopomoc pacientovi, který není schopen užít lék sám a zkontrolujeme, zda pacient lék požil
 • zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace – červeně zapíšeme čas podání léku, stvrdíme podpisem a razítkem
 • zajistíme úklid pomůcek
 • v případě rozbití ampule nebo likvidace zbytku návykové látky provedeme zápis do evidenční knihy s podpisem pracovníka, odpovědného lékaře a svědka
 • likvidace zbytku návykové látky se pak provádí v souladu se zákonem o odpadech (vystříknutím do gázy nebo buničité vaty a uložením do spalitelného odpadu)
 • výdeje léků do evidenční knihy zapisujeme pouze modrou tužkou, příjmy se zapisují červeně

 

Péče o pacienta po výkonu:

 • kontrolujeme dosažení účinku léků
 • kontrolujeme výskyt vedlejších účinků
 • při výskytu nežádoucích účinků kontaktujeme lékaře a provedeme záznam do dokumentace

 

Zdroj: http://ose.zshk.cz/vyuka/osetrovatelske – postupy.aspx?id=6

Zákon o návykových látkách:

http://arim.cz/docu/167_1998_Sb.pdf

Vyhláška stanovující pracoviště, které nepotřebují povolení pro manipulaci s NL:

http://arim.cz/docu/243_2009_Sb_vyhlaska_osoby_bez_povoleni.pdf

Vyhláška stanovující tiskopisy, formuláře:

http://arim.cz/docu/125_2006_Sb_vyhlaska_tiskopisy_formulare.pdf

Vyhláška stanovující kritéria pro evidenci a skladování NL:

http://arim.cz/docu/123_2006_Sb_vyhlaska_o_evidenci_NL.pdf