Loading...

Včera jsme měli modelovou situaci, kdy byla v léčbě indikována hyperbarická komora. Pojďme si nyní říci několik málo informací, k čemu toto zařízení slouží, jaká jsou indikační kritéria pro nasazení HBO (hyperbarické oxygenoterapie), a u jakých diagnóz ji je možné použít.

Hyperbarické komory jsou rozděleny na několik typů v závislosti od použití:

  • dekompresní komory
  • komory pro lékařský výzkum
  • komory léčebné
  • malé komory jsou plněny O2 případně ivzduchem
  • větší komory se převážně plní vzduchem
  • experimentální a komory pro potápěče se plnísměsí O2 a helia pro vysoké tlaky
  • vodou se plní hydrobarokomory

Naléhavosti pro použití hyperbarické oxygenoterapie jsou rozděleny na několik stupňů:

I. stupeň – vital indikace
II. stupeň – součást léčby, prevence, doporučení
III. stupeň – součást terapie, zlepšení výsledků

Mezi absolutní kontraindikaci se řadí neléčený pneumothorax, léčba cytostatiky, odvykací léčba u alkoholiků.
Mezi relativní kontraindikace se řadí akutní virové infekce, UPV (zejm. řízená ventilace), neléčené nádorové maligní onemocnění, těhotenství, akutní asthma bronchiale, stavy po hrudních operacích, epilepsie.

Jaké komplikace mohou během jednotlivých fází nastat?:
U fáze komprese může nastat barotrauma, poškození rozdílem tlaků – zuby, zvukovody, bubínky, plíce, vnitřní a střední ucho.
U fáze izokomprese při nedodržení max. bezpečných dob inhalace může nastat intoxikace kyslíkem, požkození mozku, plic, příp. dusíková anestezie.
U fáze dekomprese může vzniknout poškození ucha, přetlakové barotrauma plic, poškození vedlejších nosních dutin, PNO.

Zde vyjmenujeme některé diagnózy, u kterých jemožná indikace HBO:

OtravaCO  
Toxický účinek oxidu uhelnatého T58 
Otrava kouřovými plyny T59.9
Dekompresní choroba T70.3
Účinek tlaku vzduchu a vody T70.9
Plynováembolie          
Vzduchová embolie úrazová T79.0
Komplikace po infúzi, transfúzi a injekci T80.0
Cévní komplikace po výkonu, jinde nezařazené T81.7
Jiné komplikace srdečních a cévních protetických pomůcek, implantátu a štěpu T82.8
Akutní traumatická ischémie svalová
Traumatická anurie – Crushsyndrom T79.5
Traumatická ischemie svalu T79.6
Drtivé poranění končetin   
Poranění cév postihující více částí těla T06.3
Poranění svalů a šlach postihující více částí těla T06.4
Drtivé poranění horní končetiny T 04.2
Drtivé poranění dolní končetiny T 04.3
Drtivá poranění horní a dolní končetiny T 04.4
Drtivá poranění hrudníku s břichem, dolní části zad a pánve s končetinou(-ami) T04.7
Drtivá poranění postihující jinak kombinované části těla T 04.8
Mnohočetná drtivá poranění,NS T 04.9
Těžká anaerobní nebo smíšená bakteriální infekce měkkých tkání, fasciitida, myonekróza, plynatá sněť (anthrax)
Septikémie, původce: Staphylococcus aureus A 41.0
Septikémie, způsobená jinými určenými stafylokoky A 41.1
Septikémie, způsobená neurčeným stafylokokem A 41.2
Septikémie, původce: Haemophilus influenzae A 41.3
Septikémie, způsobená anaeroby A 41.4
Septikémie, způsobená jinými gramnegativními organismy A 41.5
Jiné určené septikémie A 41.8
Septikémie,NS A 41.9
Plynatá sněť (gangraena emphysematosa) A 48.0
Zánětlivá onemocnění neurčeného mužského pohlav.orgánu N49.9
Flegmóna  –  cellulitis,NS L 03.9
Reperfúzní syndrom po invazivním cévním výkonu 
Neurčená komplikace výkonu T 81.9
Neurčená komplikace srdeční a cévní protetické pomůcky,implantátu aštěpu T 82.9
Replantace končetiny
Komplikace znovu připojené (části) horní končetiny T 87.0
Komplikace znovu připojené (části) dolní končetiny T 87.1
Komplikace jiné znovu připojené (části) těla T 87.2

 

Chronická indikace Max.počet/rok
Postradiační poškození (osteoradionekróza,nekróza měkkých tkání – cystitida, enteritida,proktitida,hrtan, CNS apod.)prevence při chirurgickém zákroku– implantace na ozářených tkáním, extrakce zubu
Radiologický výkon a radioterapie Y 84.2 60x
Ozáření v osobní anamnéze, léčebné ozařování Z 92.3 60x
Diabetické defekty
DM závislý na inzulínu s neurologickými komplikacemi E 10.4 80x
DM závislý na inzulínu s periferními oběhovými kompl. E 10.5 80x
DM nezávislý na inzulínu s neurolog.  komplikacemi E 11.4 80x
DM nezávislý na inzulínu s perif. oběh. komplikacemi E 11.5 80x
Ischemické vředy a defekty perzistující navzdory poskytované optimální léčbě
Atheroskleróza končetinových tepen I 70.2 80x
Atheroskleróza jiných tepen I 70.8 80x
Neuroblastom IV. st.
Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy (hlavy, obličeje,  krku, HK, DK,hrudníku, břicha, pánve, trupu, NS ) C 47.0-9 30x
Náhlá hluchota
Percepční (sensorineurální) nedoslýchavost, ztráta sluchu oboustranná H 90.3 40x
Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu jednostranná s neporušeným sluchem na druhé straně H 90.4 40x
Percepční nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS H 90.5 40x
Vrozená hluchota, ztráta sluchu: centrální, neurální,percepční, sensorická
Ototoxická nedoslýchavost, ztráta sluchu H 91.0 40x
Presbyakuse – stařecká nedosl. H 91.1 40x
Náhlá idiopatická nedoslýchavost, ztráta sluchu, NS H 91.2 40x
Hluchoněmost H 91.3 40x
Jiná určená nedoslýchavost, ztráta sluchu H 91.8 40x
Nedoslýchavost, ztráta sluchu,hluchota H 91.9 40x
Účinky hluku na vnitřní ucho H 83.3 40x
Tinitus H 93.1 30x
Problematické kožní štěpy a volné svalové laloky
Neúspěch a odmítnutí (rejekce) jiného transplanto- vaného orgánu a tkáně T 86.8 40x
Refrakterní chronická osteomyelitida
Akutní hematogenní osteomyelitida M 86.0 60x
Jiná akutní osteomyelitida M 86.1 60x
Subakutní osteomyelitida M 86.2 60x
Chronická multifokální osteomyelitida M 86.3 60x
Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí M 86.4 60x
Jináchronická hematogenní osteomyelitida M 86.5 60x
Jiná chronická osteomyelitida M 86.6 60x
Jiná osteomyelitida M 86.8 60x
Algoneurodystrofie    M 89.0 40x

 

Vybrané nehojící se infikované defekty navzdory poskytované optimální léčbě

Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem I 83.2 80x
Pyoderma gangrenosum L 88 80x
Infekce amputačního pahýlu T 87.4 80x
Nekróza amputačního pahýlu T 87.5 80x 
Akutní uzávěr sítnicové tepny
Přechodný uzávěr sítnicové tepny H 34.0 30x
Centrální uzávěr sítnicové tepny H 34.1 30x
Jiné uzávěry sítnicové tepny H 34.2 30x
Jiné sítnicové cévní uzávěry H 34.8 30x
Sítnicový cévní uzávěr, NS H 34.9 30x
Popáleniny nad 20% TBSA st. 2 a více T 20.0-32.9 40x
( s výjimkou hlavy, rukou a hráze)
Postanoxická encephalopatie 
Anoxické poškození mozku nezařaditelné jinam G 93.1 60x
Cystoidní pneumatóza střeva 
Jiné určené nemoci střeva K 63.8 40x