Loading...

Punkce perikardu je výkon, který má odvést tekutinu ze srdečního vaku. Tekutinou může být krev při tupém traumatu hrudníku, ale také po zevní srdeční masáži, nebo výpotek. Narůstající objem tekutiny v perikardu (tamponáda srdeční) limituje diastolické plnění srdečních komor a vede ke kardiogennímu selhání oběhu.

Punkce perikardu

K punkci se použije nejlépe asi 10 cm dlouhá jehla s krátkým úkosem. Nejvhodnější je poloha v polosedě nebo vleže s podloženou horní polovinou těla. Místo vpichu se dezinfikuje, u pacienta při vědomí se výkon provede v místním znecitlivění. Vpich se provádí v Larreyově trojúhelníku (místo mezi levým okrajem mečovitého výběžku a úponem 7. žebra).

 

Punkce perikardu z Larreyova trojúhelníku. A – punkce pravé komory, B – ve 4. nebo 5. mezižebří parasternálně vlevo a punkce levé komory, C – šikmo mediálně v 5. mezižebří v medioklavikulární čáře 

 Jehla s nasazenou 20 ml injekční stříkačkou směřuje nahoru a dozadu k levému nebo pravému rameni v úhlu 45°, nebo nahoru a dozadu v úhlu 30° ke kůži. V obou případech za stálé aspirace pronikneme nejvíce 3 cm daleko. Pokud získáme při punkci tekutinu, je třeba odebrat co největší množství. Už 20 ml odstraněné tekutiny může výrazně zlepšit čerpací schopnost srdce. Pokud není jistota, zda získaná krev pochází z perikardiálního vaku nebo ze srdeční komory, krev z perikardu se nesrazí, protože perikard má defibrinační schopnost.

U rychlých a velkých krvácení toto pravidlo však neplatí. Při nechtěném zasažení srdečního svalu je výrazný souhyb jehly s pohyby srdce. Jednorázová punkce může zlepšit stav pacienta jen přechodně, pokud krvácení pokračuje. Pak je nutné chirurgické řešení.
Pokud se při punkci získá z perikardu více než 150 ml krve, je pravděpodobné, že krvácení trvá. Negativní výsledek punkce nemusí nutně znamenat, že nejde o tamponádu perikardu. Podle literatury je punkce perikardu zatížena až 25% chybou. Zde je znázorněna punkce perikardu a srdečních komor.

 

Punkce pravé (A) o levé B) srdeční komory v transverzálním řezu ve výši 4.-5. mezižebří 

 Pro punkci srdeční komory bez kontroly zrakem, tedy transtorakálně, většinou není důvod pro riziko převažující nad očekávaným ziskem.