Loading...

Vážení fanoušci,

připravil jsem si pro vás takový menší znalostní test, aneb opakování je matka moudrosti. Pusťme se do toho…

1 – Místo, kde se setkává lambdový, okcipitomastoidní a parietomastoidní šev, se nazývá:
A – Bregma
B – Lambda
C – Asterion
D – Inion
E – Pterion

2 – Oploštělé trojúhelníkovité políčko mezi oběma arcus superciliares se nazývá:
A – Bregma
B – Glabella
C – Obelion
D – Nasion
E – Inion

3 – Pulzace hmatná nad pons zygomasticus, těsně před tragem, je vyvolána:
A – Vena facialis
B – Arteria temporalis superficialis
C – Arteria lingualis
D – Arteria carotis interna
E – Arteria facialis

4 – Tuberculum caroticum je významné pro:
A – Stisknutí arteria carotis communis k zástavě krvácení
B – Orientaci při vpíchnutí anestetika při extrakci zubu
C – Orientaci při tracheotomii
D – Orientaci o poloze nervus laryngeus recurrens
E – Palpaci subokcipitálních lymfatických uzlin

5 – Cartilago cricoidea leží ve výši:
A – C3
B – C4
C – C6
D – Th2
E – Os hyoideum

6 – Z krčních svalů nejvíc prominuje a je orientačním útvarem:
A – Musculus trapezius
B – Musculus splenius capitis
C – Platysma
D – Musculus sternocleidomastoideus
E – Musculus digastricus

7 – Která z následujících struktur neleží v trigonum caroticum:
A – Musculus sternohyoideus
B – Isthmus glandulae thyroideae
C – Larynx
D – Trachea
E – Větve nervi facialis

8 – Trigonum submandibulare je ventrálně ohraničeno:
A – Střední čarou
B – Předním bříškem digastriku
C – Zadním bříškem digastriku
D – Musculus stylohyoideus
E – Platysmatem

9 – Vena jugularis externa běží od angulus mandibulae k:
A – Fossa suprasternalis
B – Processus mastoideus
C – Processus xiphoideus
D – Středu klavikuly
E – Akromionu

10 – Nejnápadnějším znakem C2 je:
A – Dens axis
B – Processus transversus bez otvoru
C – Chybění processus spinosus
D – Chybění ligamentózního aparátu
E – Nic z toho, co bylo uvedeno pod A-D

Své odpovědi pište do komentáře ve tvaru: 1a, 2bc, …

Doufám, že jsem splnil přání i náročnějším fanouškům 🙂 (jb)

E – Nic z toho, co bylo uvedeno pod A-D

Své odpovědi pište do komentáře ve tvaru: 1a, 2bc, …

Doufám, že jsem splnil přání i náročnějším fanouškům 🙂
Správné odpovědi: 1C, 2B, 3B, 4A, 5C, 6D, 7E, 8B, 9D, 10A