Loading...

Lebka s hnátami

Intoxikace – obecná část:
Výrazně klesá účinnost výplachu žaludku a podání emetik po 1 hod od požití toxické látky  přičemž většina nemocných volá záchrannou službu až po 1-3 hodinách.

…..jako nejúčinnější metoda eliminace tak vstupuje do popředí podání aktivního uhlí = univerzální antidotum (dávka 0,5 – 2,0 g/kg , lze neomezeně opakovat ).

…..z toho důvodu je důležité rozdělení na látky absorbovatelné a neabsorbovatelné aktivním uhlím :

 … pokud je prováděn výplach žaludku – pak poloha v leže na boku, široká sonda, teplý FR, porce 300ml, u dětí 10 ml/kg, s prvním odsátím toxikologický vzorek, poté opakované proplachy až do návratu pouze čiré tekutiny, cave bilance! tekutiny , v poslední porci carbo adsorbens 0,5-1,0 g/kg. Kontraindikací výplachu je porucha vědomí bez zajištěných DC, intoxikace korozivními látkami, keroseny, saponáty, …

– kontraindikace výplachu žaludku : bezvědomí s nezajištěnými DC, požití saponátů, kyselin a louhů, kerosenů (nafta, oleje, petrolej…).

– vysoká klysmata a emetika jsou považována za obsolentní.

– u látek neabsorbovatelných aktivním uhlím, depotních, retardovaných forem či požití obsahu malých baterií, je metodou volby eliminace střevní celková laváž (whole bowel irrigation), zejména u dětí. Provádí se podáváním velkého objemu (25 ml/kg/h) roztoků, které se neresorbují, pouze střevo vymývají, a to do ŽS tak dlouho, dokud nevychází z intoxikované osoby pouze čistý roztok.

– u podávání antidot, se zdůrazňuje rychlost jejich podání :

 Antidota seřazená podle naléhavosti, s jakou je třeba je podat:

Do resuscitační péče patří pacienti s GCS pod 8, s poruchou základních životních funkcí,s potřebou UPV, podporou oběhu,… bez ohledu na stav zžf patří na resuscitační oddělení pacienti, kteří požili ethylenglykol, organická rozpouštědla a tricyklická antidepresiva, jelikož budou možná vyžadovat některou z eliminačních metod :

 1. INTOXIKACE DROGAMI:

Obecné poznámky:

– Nikdy neponechávat intoxikovanou osobu bez dozoru (riziko suicidálního jednání, sebepoškozování, pod urč.záminkou uzavřít okna – hrozí skok pod dojmem, že umí létat…)
– Pacienta neomezovat fyzicky, pouze ve zcela nezbytných případech.
– Vždy stát k pacientovi čelem, blíže k únikové cestě, …
– Mluvit s pacientem klidně, nahlas, zřetelně, pozor na tichou komunikaci se třetí osobou! (stihoman, halucinace,…). Verbální komunikace by měla být co největší, udrží pacienta v realitě a zamezí působení nepříjemných halucinací… Nikdy však s pacientem neprobírat jeho současné či minulé problémy. Úzkostlivé dodržování hygienických zásad pro riziko přenosu vysoce infekčních onemocnění… Množství drog neustále stoupá, praktické je rozdělení podle převládajícího účinku na organismus, tkazv. toxidromů do několika skupin:

– Halucinogeny: LSD, kanabinoidy, psilocybin, pervitin…, delirogeny – (atropin, skopolamin)
– Stimulancia: kokain, amphetaminy, pervitin…
– Tlumivé látky: opiáty, benzodiazepiny, těkavé látky…

 A) INTOXIKACE HALUCINOGENY:

Pro halucinogeny je typické nekonstantní působení, jsou nevypočítatelné. Mění se sluchové a zrakové vjemy, vnímání orientace v času a prostoru, delirogeny způsobují centrální anticholinergní syndrom. Vyvolávají halucinace, agresivní chování, suiciální jednání, toxické psychozy… První fáze intoxikace je spojena se stimulací, případně euforií …naopak odeznívání účinku látky provazí dysforie, deprese, únava… Specifickým fenoménem halucinogenů je „flash back“ – navrácení stavu prožitého při akutní intoxikaci s určitým časovým odstupem, i několika let, kdy již dotyčný abstinuje ( LSD a marihuana). „bad trip“– paradoxně výrazně nepříjemně probíhající intoxikace se silnými negativními prožitky a pocitem ohrožení vlastního života. Pokud je prováděn výplach žaludku, měla by předcházet sedace a OTI pro zvýšené riziko křečí.

Kanabinoidy:
Užití: nejčastěji kouření, příprava nápojů, pečiva, konopného másla, …
klinika: většinou má dvoufázový průběh, v prvním stadiu se objevuje úzkost, která v druhé fázi přechází v pocit blaženosti a euforie. Objektivně jsou překrvené spojivky, setřelá řeč, mydriaza bez fotoreakce, tachykardie, arytmie, třes, později křeče, může dojít k přehřátí organismu, později se objevují apnoické pauzy, somnolence, koma.
Terapie: lehčí případy ponechat v klidu, pod dozorem do odeznění příznaků. Těžší případy diazepam, chlazení, rehydratace, symptomatická terapie arytmií, ev.UVP. při perorálním užití je možné provést výplach žaludku a podat carbo adsorbens.

LSD:
Užití: tripy- malé papírky 5x5mm napuštěné 50 – 100 ug účinné látky. Parenterální aplikace je vzácná.klinika: nástup úč.za 30min, trvá cca 5-8hodin, zprvu euforie, entaktogeneze, poté závratě, nauzea, salivace, porucha pohybové koordinace, pocit stavu beztíže, optické a sluchové halucinace, časoprostorová desorientace,… objektivně mydriaza, nystagmus, strnulý pohled, tachyarytmie, hypertenze, hypertermie, třes, ev.křeče a koma.
Terapie: diazepam, chlazení, rehydratace, symptomatická podpora oběhu a ventilace. Neponechávat osobu bez dozoru.

Psilocybin (lysohlávka):
Užití: peroální, součást alkoholických nápojů ,sušené je možno i kouřit.
Klinika: nástup účinku za 30min, trvá cca 4-6 hodin. Zprvu se může projevit euforie „good trip“ , posléze přichází deprese „bad trip“, časoprostorová desorientace, suicidální tendence, panické ataky, plačtivost, … objektivně mydriaza, třes, tachyarytmie, zvracení, hypertermie, až koma.
Terapie: pokud pacient nezvrací sám, nevyvoláváme zvracení pro riziko vzniku křečí. Výplach žaludku, carbo adsorbens, diazepam 10mg iv., po zklidnění tiapridal 100mg či haloperidol 10mg iv., rehydratace, chlazení, neustáý dohled!

Rulík (atropa belladonna):
Užití: bobule nebo vyluhované části rostlin v alkoholu. Smrtelná dávka u dětí jsou 3-4 bobule, u dospělých 10 – 12 bobulí.
Klinika: atropinový efekt, psychomotorická axcitace, halucinace, až záchvaty šílenství, agrese, …Objektivně překrvení obličeje, mydriaza, suchost sliznic, tachykardie, fotofobie, hypertermie, křeče, koma.
Terapie: okamžitý výplach žaludka, carbo adsorbens, antidotem je fyzostigmin (opakovaně), rehydratace, chlazení, dormicum ke zklidnění halucinací, diazepam při křečích, symptomatologická podpora oběhu a ventilace. Neustálý dohled!

Durman:
Užití: jako rulík, per os či vyluhovaný v alkoholu. Obsahuje meší množství atropinu, užívá se až 50semen.
Klinika a terapie je obdobná rulíku.

Muškátový oříšek:
Užití: per os, toxiny myristicin a elemicin, tox.dávka 5-15 g prášku ( 1-3 lžíce), smrtelná dávka 20-30g prášku. Účinek halucinogenní , anticholinergní, trvající i několik dní!
klinika:
1.fáze (po 5h) nevolnost, zvracení, ileus, zarudlá kůže, tachykardie, hypertenze, ataxie, rozostřené vidění, setřelá mluva , výrazně překrvené spojivky…
2.fáze (po 12h) přidává se euforie přecházející posléze v dysforii, apatii, sluchové a zrakové halucinace, extrémně pomalé vnímání času…
3.fáze (po 24h) vyčerpanost, úporné bolesti hlavy, částečná amnezie.
Terapie: výplach žaludku, carbo adsorbens, symptomatická terapie, diazepam, rehydratace, …

 B) INTOXOKACE STIMULANCII:

Stimulují CNS zvýšením dopaminu, serotoninu a noradrenalinu na nervových synapsích. Vyvolávají pocit duševní a psychické síly, snižují chuť k jídlu, urychlují psychomotoriku, zvyšují stupeň bdělosti, při vysoké dávce se může objevit toxická psychóza…

Kokain, crak :
Užití: i.v. , kouření (úč.do 2 minut), per os, transmukozně (úč. do 20minut),
Klinika: Trvání účinku je krátké, cca 15 minut. Po první aplikaci přicházejí spíše nepříjemné pocity, stenokardie, mydriaza. Při opakovaném užití nastupuje euforie, pocit nesmírné síly, mnohomluvnost, příjemné halucinace, výrazně se stupňuje sexuální touha zejména u žen, posléze při odeznívání účinku přichází deprese, únava… Objektivně tachykardie, hypertenze, mydriaza, svědění („kokainové vši“),u vnímavých jedinců bronchospasmus, křeče, obraz infartku myokardu, arytmie – kokainový šok.
Terapie: výplach žaludku při užití p.os. (kokain působí pylorospasmus), pro riziko křečí však až po OTI a tlumení, diazepam, chlazení, při hypertenzi betablokátory, při křečích postupovat jako o maligní formy epileptického záchvatu…

Pervitin:
Užití: per os, šňupání, iv. Účinek přetrvává cca 8 hodin, plně odeznívá po 24 hodinách a je provázen nepříjemným dojezdem z vyčerpání neurotransmiterů.
Klinika: neklid, euforie, hyperaktivita, pocit sebejistoty, nespavost, anorexie, poté se objevuje stihoman, deprese, suicidální tendence, následuje dlouhý spánek. … Objektině tachykardie, hypertenze, mydriaza, třes, hypertemie, může dojít ke křečím, dehydrataci, naprostému vyčerpání organismu s orgánovým selháním, nitrolebním krvácením, komorovou fibrilací…
Terapie: obdobná intoxikaci kokainu

Extáze:
Užití: zabarvené tablety , běžná dávka 2mg/kg , často kombinována s LSD . Nesmí se kombinovat s jinými psychostimulancii, kombinace s inhibitory MAO je smrtelná. Účinkuje za 30min,trvá 2-4hod.
Klinika: pohoda, euorie, enatktogeneze, typická party droga, postižení tancují do úplného vyčerpání. Objektivně hyperpertenze,pocení,hypertermie,dehydratace, nystagmus, třes, křeče, až selhání orgánů.
Terapie: symptomatická, rehydratace, chlazení.

 C) TLUMIVÉ LÁTKY:

Heroin:
Užití: šňupání, kouření, intravenózní…rychlý vznik závislosti a tolerance! Trvání účinku cca 4-8hod. Při rychlém podání iv. může mít nárazový účinek s následkem smrti („flash kick“).
Klinika: euforie, lhostejnost, tělesný útlum, znecitlivění, …objektivně miosa, deprese dechu, ospalost, koma, erytém, lepkavá kůže, silné svědění, bradykardie, hypotenze, retence moči, zvracení, plicní edém, abscesy, flebitidy…
Terapie: po perorální aplikaci výplach žaludku a carbo adsorbens opakovaně zajištění ventilace, neváhat s OTI aUPV antidotem je naloxon 0,4-0,8 mg iv, plně antagonizuje dechový útlum, avšak způsobí výbuch excitačních příznaků! (vhodnější je podat je kontinuálně 2mg v 500ml 5%Glu, rychlostí dle stavu).

Těkavé látky, rozpouštědla, toluen:
Užití: čichání
Klinika: obdoba alkoholového opojení, excitace, veselí – s následným útlumem, bradypnoí,soporem… Poškození CNS, útlum kostní dřeně, deprese dechu s hypoxií, senzibilizace myokardu ke katecholaminům! – cave arytmie po vylekání, stresu, po podání adrenalinu u KPR či vasopresorů při hypotenzi…
Terapie: vyvést ven, vysvléci oděv , nekouřit! (hořlavina), vyvětrat v sanitě, zklidnění, zabránit stresu a vylekání, volumoterapie, kyslík, při tachykardii titračně betablokátory… Při známkách edemu plic UPV…

 II. INTOXIKACE HOUBAMI:

 AMANITA PHALLOIDES (MUCHOMURKA ZELENÁ)

Def: houba s termostabilním vysoce toxickým amatoxinem a faloidinem.
Patfyz: faloidin – nauzea, zvracení, průjem. amatoxin – blok proteosyntezy bb, podpora buněčné nekrózy (zejména bb jater, ledvin, střev)
Toxicita: vysoká, úmrtnost 80%
Klinika:
0 – 12h fáze latence
12 – 24h gastrointestinální příznaky, nauze, zvracení, průjem, (faloidin)
24 – 48h fáze zlepšení
po 48 – 72h od požití obraz hepatorenálního selhání
Terapie: výplach žaludku spolu se zajištěním toxikol.vzorku, zbytky jídla…Celková střevní laváž – whole bowel irrigation (blok vstřebání amatoxinů) + carbo adsorbens 1 g/kg á 4h (blok enterohepat.cirkulace amatoxinů), forsírovaná diureza (eliminace amatoxinu), dále pak hemoperfuze při jaterní insuff., hemodialýza u ledvinové insuff symptomatická terapie, korekce vnitřního prostředí, antidotum, transplantace jater.

Antidota:
Penicilin G 300 000 – 1 000 000 IU/kg po dobu 5ti dnů , brání průniku amatoxinu do bb a vytěsňuje jej z vazby na bílkoviny, čímž usnadňuje jeho vyloučení.
Silibin 20 – 50 mg/kg/den inf po donu 5ti dnů, nutno zahájit do 48hod od intoxikace. Snižuje rozsah jaterní nekrozy, přerušuje enterohepatální okruh amatoxinu.

 AMANITA MUSCARIA (ČERVENÁ) , PANTHERINA (TYGROVANÁ)

Klinika: otrava probíhá pod obrazem neurotoxického syndromu excitace, halucinace, střídání euforie a deprese, křeče, koma…
Terapie: výplach žaludku, carbo adsorbens, diazepam, symptomatologická

III. INTOXIKACE HADÍM JEDEM

 VIPERA BERUS ( ZMIJE OBECNÁ )

Def: jediný u nás volně žijící jedovatý had
patfyz: jed obsahuje 1.cirkulační toxin – oběhové selhání, 2.hemotoxin – hemoragin, hemolyzin, koagul.aktivní látky a 3.neurotoxin – periferně blok neuromuskulární synapse, centrálně deprese DC.
Klinika: lokálně – 2 ranky 10 mm od sebe, bolestivý otok někdy obrovských rozměrů šířící se na protilehlou stranu těla,s maxime za 48-72h, může mít hemoragický charakter, zduření LU, za 3-4 dny lokální projevy ustupují. Infekční komplikace, absces jsou vzácné.

Celkové příznaky – nauzea, zvracení, průjem,…. v těžších případech bronchospasmus, angioedém, hypotenze, oběhové selhání… Jed zmije má zkříženou reaktivitu s jedem blanokřídlých (vosa, sršeň, včela…) a může tak vyvolat u citlivých jedinců anafylaktickou reakci.
Labor: leukocytóza, zpočátku vzestup Ht vlivem úniku tekutiny transkapilárně, následně anemizace , pokles Tr, koagulopatie , proteinurie…
Terapie: znehybnění končetiny, lokální chlazení, ( zaškrcení či tlaková bandáž se nedoporučuje, stejně tak ani incize či sání rány), iv.linka, tekutiny, analgetika, zklidnění , kortikoidy + antihistaminika, observace 24h. Podání antiséra u těžších stavů má specifická indikační kritéria, lépe ovčí (nealergizující) než koňské.

IV. INTOXIKACE CHEMICKÝMI A PRůMYSLOVÝMI LÁTKAMI:

Každá chemická látka má svůj BEZPEČNOSTNÍ LIST:

Bezpečnostní listy (zákon č. 157/1998 Sb.)
– údaje o výrobci, dovozci
– údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech
– údaje o nebezpečnosti látky, toxikologické informace (R-věty, S-věty)
R-věty = standardní věty označující specifickou rizikovost chemické látky
S-věty = standardní pokyny pro bezpečnou manipulaci s chemickou látkou
– pokyny pro skladování a manipulaci
– pokyny pro kontrolu expozice osob (PEL, NPK)
– opatření pro hasební zásah
– pokyny pro první pomoc
– ekologické informace
– informace o zneškodňování
– informace pro přepravu

Výrobce či dovozce jsou povinni poskytnout bezpečnostní list nejpozději při prvním předání nebezpečné látky právnické či fyzické osobě oprávněné k podnikání

 INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM:

Nedokonalé spalování, karmy, výfuky….
Patfyz: vazba COHb – posun disociační křivky doleva, zhoršení uvol.kyslíku vazba na myoglobin – pokles kontraktility myokardu, snížení CO, snížení D02 tkáním, vazba na cytochromy mitochondrií – hypoxie

 TKÁŇOVÁ HYPOXIE

dg: neinvazivní cooxymetrie v % ( lifepack 15…)
invazivní cooxymetrie z krve v %
koncentrace v exspirovaném vzduchu v ppm
Klinika: Vegetativní příznaky, nauzea, zvracení, průjem,… CNS cephalea, extrapyramidové příznaky, …KVS a Dechová excitace přecházející ve vyšších koncentracích v depresi a selhání…. Rozličné různě dlohou a s různou intenzitou přetvávající potíže všech členů rodiny, zvířat…
Terapie: 02 maskou s rezervoárem kyslíku, 15 l/min po dobu 12 hodin, tekutiny, podpůrná terapie sedativy, ionotropiky, antiedematiky,…
Indikace hyperbaroxyterapie (30 min / 250 kPa /opakovaně 3x ): hladina COHb nad 10%, těhotné, děti, bezvědomí, neurologické příznaky… Ideálně do 6 hodin od intoxikace.

 ACETON:

Def: bezbarvá látka, prchavá, charakteristická pronikavá vůně, použití jako průmyslové rozpouštědlo.
Patfyz: lokálně dráždí sliznice, ve vyšších koncentracích působí depresi CNS.
Toxicita: rychle se vstřebává plícemi, pomaleji kůží a zažívacím traktem.
Klinika: foetor ex ore, kašel, nauzea, zvracení,cephalea, spavost,… po vysokých dávkách oběhové poruchy, hypotenze, tachykardie, dále sopor až koma, u dětí křeče.
Terapie: 100% zvlhčený kyslík, symptomatická terapie, po požití per os nevyvolávat vracení, pouze podat živočišné uhlí.

 BENZÍN, NAFTA, JINÉ KEROSENY:

Def: směs úhlovodíků a jiných složek. Použití jako rozpouštědlo, pohonné látky, čistící prostředky, náplně do domácích lampiček…
patfyz: dráždí dýchací cesty, arytmogenní efekt, deprese CNS.
Toxicita: výpary benzínu se velmi dobře vstřebávají plícemi. Při perorálním požití nebo kůží se vstřebávají méně dobře, avšak poté jsou vylučovány plícemi , které dráždí. Stejně tak aspirace i malého množství benzínu způsobí chemickou pneumonii.
Klinika: kašel a dyspnoe ihned při inhalaci, po požití per os s několika minutovým odstupem. Nauzea, zvracení, průjem, cephalea, … těžší otravy plicní edém, arytmie, křeče, … po 12-24h po požití se rozvíjí chemická pneumonie.
Terapie: zvracení ani výplach žaludku neprovádíme ( výplach žaludku lze zvážit u p.os. otravy množstvím nad 1ml benzinu/kg , a to po OTI, s dobře utěsněnou tracheální rourkou, v poloze na levém boku, s hlavou mírně přes okraj lůžka, v podmínkách ICU).

Postiženého vždy hospitalizovat na 24h, i při počátečním negativním RTG plic,… při známka pneumonie ATB + kortikoidy.

 ETHANOL:

Def: Egypťané a Babyloňané znali pivo a víno , destilace pálenky je známa od 11.století.
patfyz: zprvu excitace, posléze deprese CNS, hypoglykemie…
toxicita: velmi dobře se vstřebává zažívacím traktem, výpary se vstřebávají plícemi a částečně i kůží. Obecně 0,7 g čistého alkoholu / 1 kg tělesné hmotnosti vede k 1 promile alkoholu v krvi.
Klinika: hladina nad 1 promile má projevy excitace, euforie, agrese, ataxie, nauzea, hypotermie, hypoglykemie. Postupně přechází v hypnoticko-narkotické stadium. Nad 3 promile přichází koma, křeče, deprese dechu a oběhu.
Terapie: stabilizace zžf, výplach žaludku má význam do 30minut, aktivní uhlí je bez efektu, intravenozně rehadratace, glukoza + inzulín, thiamin …ke zmírnění bezvědomí naloxon či flumazenil při křečích diazepam.

 ETHYLENGLYKOL:

Def: bezbarvý, nasládlé chutě, ovocné vůně, součást nemrznoucích směsí.
Patfyz: v těle alkoholdehydrogenázou metabolizován na glykolaldehyd, kys.glykolovou, kys.glyoxylovou, kys.šťavelovou — příčina těžké metabolické acidózy se vznikem krystalů šťavelanu vápenatého, který poškozuje hlavně tkáň ledvin a mozku.
Toxicita: rychle se vstřebává trávicím traktem, smrtelná dávka je 1,5 ml/kg.
Klinika: první 3-4 h : příznaky opilosti dále se rozvíjí nauzea, zvracení, bolesti břicha, pacient hyperventiluje, objevují se arytmie, křeče, koma, edém mozku a selhání ledvin. Laboratorně těžká metabolická acidóza , osmolární a aniontové okno.
Terapie: výplach žaludku má význam jen velmi krátce po požití, aktivní uhlí je bez efektu. Léčba je hlavně symptomatická, podpora dýchání a oběhu, úprava acidózy, terapie křečí,….podání antidota ev.hemodialyza

Antidota:
– saturuje alkoholdehydrogenázu čímž brání metabolizaci etylenglykolu.
p.os. – až 50% alkohol, první dávka 1,5 ml/kg , poté 0,2 ml/kg/h iv. – 5% nebo 10% roztok alkoholu v 10% Glukoze , 0,7 g/kg iv.bolus , poté 0,15 g/kg/h kont.iv.
Udržujeme hladinu alkoholu v krvi 1 – 1,5 promile , obvykle 3-4 dny.
Pyridoxin, thiamin a kys.listová – intravenozně ve vysokých dávkách, urychlují přeměmnu kys.glyoxylové na netoxické metabolity.
4-methylpyrazol (Fomepizol) – kompetitivní inhibitor alkoholdehydrogenázy, čímž blokuje vznik toxických metabolitů ethylenglykolu. Podání 15 mg/kg bolus , poté 10 mg/kg á 12h 4x, pak znovu 15mg/kg á 12h, terapii ukončujeme při poklesu hladiny ethylenglykolu pod 200 mg/l séra. Při současné hemodialyze zdvojnásobíme dávku antidot a podáváme je ještě 24h po poslední dialýze.

 METHYLALKOHOL:

Def: bezbarvá tekutina alkoholového zápachu, součást org.rozpouštědel, může vzniknout v pokoutně vyráběných lihovinách.
Patfyz: methylakohol – se metabolizuje alkoholdehydrogenázou na formaldehyd a kys.mravenčí.
Toxicita: velmi rychle se vstřebává zažívacím traktem , méně pak plícemi a kůží. Minimální toxická dávka = 100 mg/kg , smrtelná dávka = rozmezí 20 – 150g.
Klinika: příznaky nastupují s dlouhou latencí, hodiny – dny! , kdy již je jed kompletně z trávicího traktu vstřebán a dochází již k irreverzibilnímu poškození CNS a optického nervu. Projevuje se jako opilost, trávicí potíže, zrakové poruchy, hyperventilace, křeče, edém mozku. Těžká metabolická acidóza s Kussmaulovým dýcháním.
Terapie: volat PČR, která zajistí zbytek alkoholu a jeho rozbor na hygienické stanici. Symptomatická terapie, antidotum hemodialýza při hladině metanolu nad 400 mg/l.

antidota:
ethylalkohol iv. nebo p.os. , udržovat hladinu 1 – 1,5 promile v krvi.
kyselina listová iv. – urychluje přeměnu kys.mravenčí na oxid.uhličitý a vodu.
4-methylpyrazol (Fomepizol) viz. ethylenglykol

 SILNÉ KYSELINY A LOUHY:

Def: součást přípravků na čištění WC, prášků do myček nádobí, přípravků na odstraňování skvrn a nátěrů…
patfyz: při požití vzniká těžká nekroza (kyseliny povrchní koagulační, louhy hluboká kolikvační) v oblasti úst, jazyka, jícnu, žaludku, až s perforací orgánu. Otok epiglottis a laryngu může způsobit asfyxii.
Toxicita: kyseliny mají silný korozivní účinek při pH 2 a méně, louhy leptají při pH 12 a více. Záleží však i na množství, délce působení, molaritě…
Klinika: enormní bolest s šokovým stavem.
Terapie: povrchové poleptání oplachovat dlouhodobě velkým množstvím vody. Po požití je kontraindikováno podání emetik či výplach žaludku, nedoporučuje se ani podávání neutralizujících tekutin p.os. – pH se významně nemění.. na místě analgetika, sedativa, kortikoidy co nejdříve endoskopie (ezofagoskopie, gastroskopie)

 PRACÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY :

Def: saponáty, povrchově aktivní látky, pěnivé…
patfyz: mírně lokálně dráždí, pění – riziko aspirace pěny.
Toxicita: minimální toxická ani letální dávky nejsou známy, časté náhodné požití v dětském věku.
Klinika: pocit pálení v ústech, hypersalivace, zvracení pěny, průjem, bolesti břicha.
Terapie: emetika ani výplach žaludku není indikován symptomatická dimeticon – protipěnivý přípravek, příznaky obvykle o několika hodinách ustoupí.

 IV. RADIAČNÍ POŠKOZENÍ

Radiační účinky jsou stochastické x deterministické

Ozáření mže být celkové(ANO) x lokální (radiační dermatitida)
a) Celkové ozáření nad 0,7 Gy = ANO, akutní nemoc z ozáření forma
hematopoetická – (ozáření nad 1 Gy nejcitlivějšími jsou bb kostní dřeně, intestinální, spermie)
gastrointestinální – (10 – 80 Gy )
neurovaskulární – (nad 80 Gy)
klinika fáze prodromální – nechutenství, zvracení, spavost…fáze latence fáze manifestní – za 3-6 týdnů, poškození orgánů, selhávání jejich funkce…fáze rekonvalescence – měsíce.
S rostoucí dávkou záření se zkracuje doba prodromální a latentní. Pokud se v krátké době po expozici projeví manifestace GIT, neurologická… jedná se o smrtelnou dávku.
Postup v terénu: Bezpečnost! Informovat SÚJB. Dekontaminace (mýdlo, voda…), svléci (oděv do pytle s označením nebezpečný odpad), symptomatologická terapie, diazepam při křečích, antiemetika, rehydratace (vpich iv.linky provést až po dekontaminaci povrchu kůže!), transport do cílového zařízení. ( Klinika popálenin Královské Vinohrady Praha ).

b)Lokální radiodermatitida:
Forma erytémová : 3 – 15 Gy ( hojí se hyperpigmentací, suchou dermatitidou)
pustulosquamozní : 15 – 25 Gy ( vznikají jizvy)
nekrotizující : nad 25 Gy ( kontraktury )
Klinicky se projeví na kůži až s několikadenním zpožděním! (6-7 dní)
Terapie: obdobná jako u popálenin, směrování ad Klinika popálenin Královské Vinohrady Praha.