Loading...

Použití centrálních žilních katetrů (CŽK) v intenzivní péči je spojeno s rizikem infekčních komplikací, které v nezanedbatelné míře přispívají k morbiditě a mortalitě především u pacientů jednotek intenzivní péče.

Klinická studie prokázala účinnost antimikrobiálního potahu centrálního žilního katetru Certofix® protect
Jedním z mechanismů, které mohou snížit incidenci katetrové sepse, je prevence bakteriální kolonizace CŽK, která je považována za zdroj infekce. Existují tři základní skupiny látek, jež se používají k antimikrobiálnímu ošetření CŽK ve formě potahu nebo impregnace: stříbro, látky s antiseptickým a dezinfekčním účinkem a antibiotika. Řada klinických studií prokázala, že antimikrobiální ošetření CŽK účinně snižuje výskyt katetrové kolonizace a může snížit riziko infekce krevního oběhu ve vztahu ke katetru. Je však také poukazováno na řadu nevýhod stávajících metod antimikrobiálního ošetření CŽK. Patří mezi ně především omezený čas uvolňování účinné látky, riziko toxické reakce nebo senzibilizace a riziko vzniku bakteriální rezistence na antibiotika.

V roce 2003 uvedla společnost B. Braun na evropský trh potažený centrální žilní katetr Certofix® protect. Je vyrobený z polyuretanu, na jehož vnější i vnitřní povrch je nekovalentně navázána polymerní látka s vysokou molekulární hmotností. Polymer se skládá z metylmetakrylátového základního řetězce, na který jsou navázány čtyři různé postranní řetězce. Jeden z nich je derivát biquanidu chemicky blízký polyhexanidu, jenž se používá k dezinfekci povrchů a výplachu ran. Polymer odpovídá za nové antimikrobiální a antitrombogenní vlastnosti katetru Certofix® protect. Látka se z katetru neuvolňuje do krevního oběhu.
Snížení počtu adherentních bakterií, potahovaný katetr vs. kontrolaV letech 2005-2009 proběhla v České republice poregistrační klinická studie, jejímž cílem bylo porovnat bezpečnost a účinnost standardního katetru Certofix® a potaženého katetru Certofix® protect. Hlavními parametry studie byly četnost bakteriální kolonizace katetru a riziko infekce krevního oběhu. Studie byla prospektivní, kontrolovaná, randomizovaná a dvojitě zaslepená. Zadavatelem studie byla společnost B. Braun. Studie se zúčastnila dvě centra v České republice – Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno. Hlavními zkoušejícími byli prof. MUDr. Jan Pachl, CSc., a prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. V průběhu tří let bylo do studie zařazeno celkem 680 pacientů jednotek intenzivní péče, u nichž byla předpokládaná doba zavedení CŽK minimálně tři dny.
Studie prokázala signifikantně nižší výskyt infekce krevního oběhu při použití potaženého katetru Certofix® protect (2 %) v porovnání se standardním katetrem Certofix® (6,47 %), p = 0,0081. V průběhu studie byly oba typy CŽK pacienty dobře tolerovány a nedošlo k výskytu žádných neočekávaných nežádoucích reakcí. Odborná veřejnost byla poprvé seznámena s výsledky studie formou posteru na 31. mezinárodním sympoziu ISICEM v Bruselu v březnu letošního roku (viz následující stranu). Poznatky získané v klinické studii budou využity při vývoji nové generace centrálních žilních katetrů B. Braun.

Jak dochází k inhibici infekce …
V okamžiku, kdy se mikroorganismy pokusí o kolonizaci, hydrofilní a vysoce polarizovaný povrch katetru Certofix® protect zničí jejich lipidovou dvojvrstvu. Katetr zůstává neosídlený.

Materiál katetru a aktivní látka

  • Osvědčený polyuretanový materiál s chemicky navázaným biguanidem pro dlouhodobou polarizaci povrchu katetru
  • Katetr je potažen po celé své délce – od špičky až po spojovací hrdlo
  • Aktivní látka biguanid na povrchu katetru je nesmyvatelná, neboť je chemicky vázána na polyuretanový materiál katetru
  • Biguanid je používán již mnoho let a je v klinických podmínkách důkladně ověřen

Spektrum antibakteriální účinnosti

  • Gram-pozitivní bakterie
  • MRSA (methicilin-rezistentní Staphylococcus aureus)
  • Gram-negativní bakterie, např. Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli

 

Článek byl převzat s dovolením redakce Braunovin (http://braunoviny.bbraun.cz/clanky/povrch-katetru-chrani-pred-infekci//)