Loading...
Složení kvantitativní i kvalitativní
Epinephrini hydrochloridum 1,2 mg (= Epinephrinum 1 mg) v 1 ml injekčního roztoku (1:1000)

Forma
Injekce, čirý bezbarvý roztok.

Indikace
Srdeční zástava – tonizace myokardu při kardiopulmonální resuscitaci, jemnovlnná fibrilace komor resistentní na defibrilační výboj; selhávání periferního krevního oběhu při dostatečné náplni krevního řečiště (low-output-syndrom); anafylaktický a endotoxinový šok, bronchospasmus, Quinckeho edém; vazokonstrikce při lokální anestézii, omezení kapilárního krvácení, dekongesce sliznic. Epinefrin je vhodný pro děti i dospělé.Dávkování a způsob podání
Adrenalin Léčiva se podává intravenózně a subkutánně event. endotracheálně a intrakardiálně, ředí se 5 % glukózou nebo 5 % glukózou ve fyziologickém roztoku (glukóza zabraňuje oxidaci, která by snížila účinnost přípravku).
Dávkování je individuální, podává se průměrně dospělým 0,1 mg/min. až 1 mg každých 3 – 5 minut, novorozencům 0,01 – 0,03 mg/kg každých 3 – 5 minut a starším dětem 0,01 – 0,2 mg/kg každých 5 minut.
Srdeční zástava: Dospělí: 0,01 mg/kg (0,5 – 1 ml) pomalu 3-5 minut intravenózně (výjimečně intrakardiálně), event. kanylou endotracheálně (zředěné 1:5 – 1:10 izotonickým roztokem NaCl), nebo v kontinuální infuzi intravenózně 1 – 10 µg/min podle hemodynamické odpovědi. Děti: 0,01 mg/kg tělesné hmotnosti, další dávky 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti každých 3 – 5 minut podle potřeby. Při refraktérnosti na dvě předchozí dávky lze dávku dále zvýšit až na 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti. Novorozenci: 0,01 – 0,03 mg/kg tělesné hmotnosti intravenózně každých 3-5 minut (u novorozenců a dětí je absorpce z endotracheální aplikace nejistá a koncentrace v plazmě nepředvídatelné).
Anafylaktický šok: Dospělým intravenózně 0,3 – 0,5 ml.
Alergické stavy: Dospělým hluboko subkutánně 1 ml, během 24 hodin maximálně 2 ml; dětem do 1 roku 0,1 – 0,2 ml, od 1 do 6 let 0,2 – 0,3 ml, od 6 do 15 let 0,3 – 0,5 ml.
Jako vazokonstringens se Adrenalin Léčiva dále ředí na koncentraci 1:200.000. Celková dávka 0,25 ml (tj. 0,25 mg) nemá být překračována.

Kontraindikace
Přecitlivělost na epinefrin nebo na jinou složku přípravku. Anestezie halotanem, divinyléterem, trichloretylénem a cyklopropanem; kongestivní glaukom, závažná hypoxie a hyperkapnie, současné podávání inhibitorů monoaminooxidázy, léčba tricyklickými antidepresivy; hypertenze, hypovolémie, pokročilý věk s těžkou aterosklerózou, feochromocytom, hypertrofická subaortální stenóza. Všechny tyto kontraindikace musí být zcela individuálně posouzeny při stavech bezprostředně ohrožujících život: při náhlé zástavě srdeční, bronchospasmu a anafylaktickém šoku. Užití epinefrinu v těchto případech je indikováno, ale je bezpodmínečně nutné současně upravit hypoxii, hyperkapnii a hypovolémii s laktátovou acidózou. Při život ohrožujícím stavu je nutno individuálně zvážit poměr možného prospěchu a rizika při hypertenzi, hyperthyreóze, těžší ischemické chorobě srdeční, tachyarytmii, hypovolémii, hyperkapnii, těžší hypoxii. Epinefrin se nesmí použít k vazokonstrikci při lokální anestézii nosu, uší a prstů.

Zvláštní upozornění
Zvýšené pozornosti je třeba též věnovat nemocným s kongestivním glaukomem, diabetem mellitus, při srdeční ischemické chorobě, srdečních arytmiích, akutním infarktu myokardu, městnavé srdeční slabosti, předávkování kardiotoniky; tyreotoxikóze, tyreotoxické krizi; v pokročilém těhotenství, II. době porodní, ve vysokém stáří.  K předcházení nežádoucích kardiovaskulárních účinků se doporučuje místo zvyšování dávek epinefrinu spíše kombinace s dalšími katecholaminy, např. dobutaminem, dopaminem. Intraarteriální podání se nedoporučuje pro riziko gangrény. V průběhu léčby je nutné monitorování krevního tlaku, tepové frekvence, funkce ledvin, event. EKG.

Interakce
Inhalační halogenovaná anestetika (halotan, enfluran, isofluran apod.) senzibilizují myokard a zvyšují tak riziko těžkých arytmií. Tricyklická antidepresiva a maprotilin mohou potencovat kardiovaskulární účinky epinefrinu vedoucí k těžké hypertenzi, hyperpyrexii, tachykardii a arytmiím. Současné podání betablokátorů s epinefrinem vede k vzájemné inhibici terapeutických účinků. Současné podávání digoxinu může sice být terapeuticky výhodné, vede však ke zvýšené inotropii a zvýšenému riziku arytmií. Současná aplikace námelových alkaloidů (zvláště ergotaminu) může vést k významnější vazokonstrikci s rizikem ischémie až gangrény. Tyto látky a též oxytocin mohou též zvyšovat presorický účinek norepinefrinu (vedoucí až k mozkovému krvácení). Guanethidin může inhibicí vstupu epinefrinu do neuronů vést k hypertenzi a k arytmiím. Soli lithia mohou při současném podávání sympatomimetik vyvolat arytmie.

Těhotenství a kojení
Byly zjištěny teratogenní účinky při podávání vyšších dávek krysám (25x vyšších než humánních). Podání v době gravidity a laktace je nutno řešit individuálně z hlediska možného prospěchu pro matku a eventuálního rizika pro plod (v době porodu epinefrin prodlužuje II. dobu porodní a tlumí účinky oxytocinu, není známo, zda epinefrin přechází do mateřského mléka).

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů
Vzhledem k indikacím přípravku není vyžadována plná pozornost pacienta.

Nežádoucí účinky
Neklid, třes, úzkost, nauzea, zvracení, cefalea, arytmie, tachykardie i bradykardie, hypertenze i hypotenze, stenokardie, apoplexie. Při podávání vysokých dávek se mohou objevit anginózní obtíže, dušnost, bradykardie i tachykardie, hypotenze i hypertenze, palpitace, komorové arytmie. Časté jsou bolesti hlavy, nauzea nebo zvracení, méně časté neklid a nervozita. Některé projevy lze antagonizovat α‑blokátory (hypertenzi), další β‑blokátory (tachyarytmii), stenokardii nitráty. Místní podání v oftalmologické praxi vede k melanóze spojivky, zbarvení rohovky, suchosti nosní sliznice. Je možná i alergická kontaktní senzibilizace u psychoneurotiků a při hypertyreóze. Při delším infúzním podání vzniká tachyfylaxe; místně může vzniknout v okolí vstupu do periferní žíly nekróza kůže a podkoží. Na siřičitan z injekčního roztoku může dojít k alergické reakci.

Předávkování
Nejvýraznějším projevem je těžší forma akutní hypertenze. Protože efekt účinné látky je krátkodobý, většinou vystačíme s omezením rychlosti infuzního podávání, popřípadě infuzi přerušíme. Nedojde-li přesto k dostatečnému poklesu krevního tlaku, je možné podat krátkodobě působící α ‑adrenergní blokátory.

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Sympatomimetikum .
Adrenalin (epinefrin) stimuluje α‑ i β‑adrenergní receptory a to v závislosti na podané dávce.
V dávce do 2 μg/min vyvolává především zvýšené vychytávání draslíku do buněk kosterní svaloviny, aktivaci glykogenolýzy v játrech, výraznou relaxaci hladké svaloviny dělohy, respiračního traktu a některých cév (pokles diastolického tlaku) a středně zvětšuje sílu a frekvenci srdečních stahů.

V dávkách 4 ‑ 10 μg/min zůstávají stejné účinky na kosterní svalovinu, hladkou svalovinu dělohy, respiračního traktu a některých cév, aktivuje glykogenolýzu v játrech, zesiluje účinky na  srdce a přidávají se slabé účinky na většinu inervované cévní a pilomotorické hladké svaloviny (vazokonstrikce, mydriáza apod.).

V dávkách nad 10 μg/min zůstávají stejné účinky na kosterní svalovinu, na hladkou svalovinu dělohy, respiračního traktu a některých cév a na srdce, aktivace glykogenolýzy v játrech, výrazně se zesilují účinky na veškerou cévní a pilomotorickou hladkou svalovinu, dochází ke zvýšení celkového periferního odporu (systolického a diastolického tlaku), ke zvýšené agregaci trombocytů a k inhibici lipolýzy v tukových buňkách.

Farmakokinetické vlastnosti
Po intravenózním podání je epinefrin rychle enzymaticky inaktivován vazbou v adrenergních neuronech, v plazmě, v játrech a v ledvinách ‑ v tkáních oxidací MAO (monoaminooxidázou) a v játrech methylací COMT (katechol-0-metyltransferázou) – na inaktivní metabolity. Jeho biologický poločas je proto jen asi 1 minuta (celkové trvání jeho účinku 1 ‑ 2 minuty). Prochází placentární, ale nikoli hematoencefalickou bariérou. Vylučuje se z 95 % močí ve formě metabolitů (především glukuronidů a konjugátů síranů).

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
Akutní toxicita  (LD50) po i.p. aplikaci u myši je 4 mg/kg, po i.v. aplikaci u krysy 0,98 mg/kg. Dlouhodobé studie karcinogenity a mutagenity a speciální toxikologické testy nebyly provedeny.
Seznam všech pomocných látek
Chlorobutanolum, Natrii disulfis, Natrii chloridum, Acidum hydrochloridum, Aqua pro iniectione

Inkompatibility
V roztocích s alkalickým pH se účinná látka inaktivuje.
Doba použitelnosti: 1 rok

Skladování
Uchovávejte v suchu při teplotě 10 ‑ 25 oC, chraňte před světlem.

Druh obalu a velikost balení
Druh obalu: Ampule, vhodná vložka s přepážkami, příbalová informace, papírová skládačka.
Velikost balení: 5x 1 ml

Použití
K nitrožilnímu a subkutánnímu podání, výjimečně intrakardiálně nebo endotracheálně.

Comments(85)

 • 3. 7. 2021, 13:28  Odpovědět

  composing style along with vivid phrases make individuals readers love reading. I is going to share ones own opinions through my mates.

 • 26. 7. 2021, 20:23  Odpovědět

  Wow, awesome blog structure! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The entire glance of your website is magnificent, as neatly as the content!

 • 27. 7. 2021, 9:04  Odpovědět

  This piece of writing is truly a good one it helps new internet people, who are wishing for blogging.

 • 27. 7. 2021, 18:22  Odpovědět

  My brother suggested I might like this web site. He was entirely right.

  This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 • Quality content is the crucial to invite the visitors to
  visit the web site, that’s what this site is providing.

 • 27. 7. 2021, 21:46  Odpovědět

  Olá , ótimo post. Há um problema em republicar em meu web site , com link para
  seu post ? https://Chinguimarket.com/author/watchpvc3/

 • Pela dedicação do administrador desse site, não duvido
  que logo ele será famoso . Textos maravilhosos. https://emagrecer20kg236.tumblr.com/post/651292844840173568/como-emagrecer-rapido-3

 • 28. 7. 2021, 3:28  Odpovědět

  hello!,I really like your writing very so much!
  proportion we keep up a correspondence more about your article on AOL?
  I require a specialist in this space to unravel my problem.
  Maybe that is you! Taking a look ahead to look you.

 • Sou realmente grato ao o dono deste site que compartilhou este ótimo artigo.
  Eu sou um visitante recorrente deste blog. Muito legal! http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/cutt.ly/3x3FB1U

 • 28. 7. 2021, 6:41  Odpovědět

  Hello, its pleasant piece of writing about media print, we all be aware of media is a enormous source of facts.

 • 28. 7. 2021, 9:36  Odpovědět

  Excellent post. I was checking constantly this blog
  and I’m impressed! Very useful info specially the last part 🙂 I care for
  such information a lot. I was seeking this certain information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 • 28. 7. 2021, 12:01  Odpovědět

  Please let me know if you’re looking for a writer
  for your blog. You have some really good posts and I feel I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an email if interested. Cheers!

 • 28. 7. 2021, 16:39  Odpovědět

  For newest information you have to pay a quick visit the web and on internet I found this site as a finest web
  site for latest updates.

 • Wonderful post! We will be linking to this
  particularly great post on our website. Keep up the great writing.

 • Good post. I learn something new and challenging on websites
  I stumbleupon everyday. It will always be useful to read articles from other writers and use something
  from other sites.

 • 28. 7. 2021, 21:05  Odpovědět

  whoah this weblog is wonderful i like studying your articles.
  Stay up the good work! You understand, many individuals are searching round for this information, you could aid them greatly.

 • 30. 7. 2021, 3:22  Odpovědět

  I think the admin of this web page is really working hard in favor of his website, for the reason that here every stuff is quality based material.

 • Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, awesome blog!

 • 15. 8. 2021, 20:19  Odpovědět

  I got this website from my pal who told me
  regarding this site and at the moment this time I am visiting this site and
  reading very informative posts at this place.

 • 23. 8. 2021, 6:34  Odpovědět

  I was just chatting with my coworker about this today at Outback steak house. Don’t remember how in the world we landed on the topic in actuality, they brought it up. I do recall eating a excellent fruit salad with cranberries on it. I digress

 • 26. 8. 2021, 15:15  Odpovědět

  Thank you for the post on your blog. Do you provide an RSS feed?

 • 28. 8. 2021, 14:51  Odpovědět

  It is the best time to make some plans for the future and
  it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could
  I desire to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I desire to read more things about it!

 • 29. 8. 2021, 10:50  Odpovědět

  may also be nice article. I have now left the rat race, never to seem back. You’re proper that the one method to make any first rate money is by means of running your individual enterprise!

 • 30. 8. 2021, 11:11  Odpovědět

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your
  blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later.
  Many thanks

 • 30. 8. 2021, 12:30  Odpovědět

  I admire the valuable data you offer inside your content. Ill bookmark your weblog and also have my youngsters verify up right here frequently. Im very certain theyll learn a lot of new things right here than anyone else!

 • 30. 8. 2021, 20:30  Odpovědět

  Seriously thats precisely the advice that I have been hunting to get! You actually reached appreciate Google just for delivering us straight to your site!

 • 31. 8. 2021, 9:36  Odpovědět

  I just like the helpful information you supply in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check once more
  right here regularly. I’m quite sure I will be told many new stuff
  proper right here! Good luck for the following!

 • 31. 8. 2021, 17:09  Odpovědět

  Hallo, always great to see other people through the hole world in my searching, I really appreciate the time it should have taken to put together this awesome article. Cheers

 • 1. 9. 2021, 9:38  Odpovědět

  Hiya! You some kind of professional? Great message. Are you able to tell me learn how to subscribe your blog?

 • 1. 9. 2021, 16:10  Odpovědět

  Hi there! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
  Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 • 2. 9. 2021, 2:36  Odpovědět

  Hello there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at some of the posts I realized it’s new to me.
  Regardless, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be
  bookmarking it and checking back regularly!

 • 2. 9. 2021, 14:20  Odpovědět

  Hi there, its fastidious paragraph concerning media print, we
  all be familiar with media is a great source of facts.

 • 3. 9. 2021, 17:51  Odpovědět

  Id just like to tell you how much I learnt from reading wisdom Bookmarked u.Hope to be back again for some more good articles

 • 4. 9. 2021, 7:36  Odpovědět

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about
  switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.

  Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any

 • 5. 9. 2021, 3:45  Odpovědět

  What’s up, constantly i used to check weblog posts here in the early hours in the morning,
  as i enjoy to find out more and more.

 • 5. 9. 2021, 14:23  Odpovědět

  Just desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply nice and i can assume youre an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work. Add Free link

 • 6. 9. 2021, 8:33  Odpovědět

  I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any
  internet browser compatibility issues? A couple of my blog audience have complained
  about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any ideas to help fix this issue?

 • 6. 9. 2021, 11:20  Odpovědět

  Thanks a lot for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange contract between us! http://www.piano.m106.com

 • 8. 9. 2021, 10:24  Odpovědět

  Im happy I found this blog, I couldnt discover any info on this subject matter prior to. I also run a site and if you want to ever serious in a little bit of guest writing for me if possible feel free to let me know, im always look for people to check out my site. Please stop by and leave a comment sometime!

 • 11. 9. 2021, 2:15  Odpovědět

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to
  get that „perfect balance“ between usability and visual appeal.
  I must say you have done a great job with this. Also, the blog loads
  extremely quick for me on Internet explorer. Superb Blog!

  cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 • 11. 9. 2021, 9:00  Odpovědět

  I used to be able to find good advice from your content.
  asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 • 11. 9. 2021, 10:15  Odpovědět

  Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for supplying these details.
  quest bars http://j.mp/3C2tkMR quest bars

 • 12. 9. 2021, 11:29  Odpovědět

  Hi there, always i used to check weblog posts here
  early in the break of day, as i enjoy to gain knowledge
  of more and more. quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 • 12. 9. 2021, 21:00  Odpovědět

  The way you write make it truly effortless to read. And the design you use, wow. It is a really good combination. And I am wondering whats the name of the design you use?

 • 12. 9. 2021, 22:47  Odpovědět

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with
  us so I came to check it out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers!
  Outstanding blog and terrific design and style.
  scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 • 13. 9. 2021, 5:04  Odpovědět

  I’m curious to find out what blog platform you happen to be working with?
  I’m having some minor security problems with my latest website and I’d
  like to find something more risk-free. Do you have any
  recommendations? ps4 games https://bit.ly/3nkdKIi ps4 games

 • 13. 9. 2021, 15:52  Odpovědět

  I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good
  content as you did, the net will be much more useful than ever before.
  scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 • Religie
  24. 9. 2021, 3:30  Odpovědět

  Just now you can branch out from your daily understanding. Dont give up your morals for anything. Generally this will lead to a mistaken and unproductive life.

 • 25. 9. 2021, 14:58  Odpovědět

  Stubbmled accross your blog and decided to have a very quick study, not what I usually do, but you have a great blog. Wonderful to see a site that isnt full of spam, and actually makes some sense. Awesome blog

 • 27. 9. 2021, 10:17  Odpovědět

  hmm.. Very thorough post. I have found myself directed here before from aol search and undoubtedly will find myself here again. I just thought I’d take a minute out of my day to express. As a website owner myself I know that is is nice to get some feedback on your works sometimes. Anyway, I’m sure I’ll end

 • 5. 10. 2021, 7:04  Odpovědět

  Thought I would comment and say cool theme, did you create it on your own? Really looks awesome!

 • 7. 10. 2021, 13:39  Odpovědět

  I have been meaning to post about something like this on one of my blogs and this has given me an idea. Thanks.

 • 8. 10. 2021, 19:14  Odpovědět

  Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get. But if you work really hard and you’re kind, amazing things will happen.

 • 9. 10. 2021, 20:25  Odpovědět

  Thank you for the post on your blog. Do you provide an RSS feed?

 • 18. 10. 2021, 4:42  Odpovědět

  [url=http://dviagra.com/]viagra sale[/url]

 • 25. 10. 2021, 7:34  Odpovědět

  I’ll right away clutch your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink
  or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I
  may just subscribe. Thanks.

 • 26. 10. 2021, 19:36  Odpovědět

  I absolutely love your site.. Very nice colors & theme.
  Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own blog and want to find out where you got this from or exactly
  what the theme is named. Thank you!

 • 29. 10. 2021, 0:04  Odpovědět

  I am writing to let you be aware of what a really good encounter our daughter experienced viewing the blog. She came to find numerous pieces, including what its like to have an awesome teaching mood to have many people really easily fully understand a number of problematic subject matter. You truly exceeded readers expectations. I appreciate you for distributing these good, trusted, explanatory and as well as unique thoughts on your topic to Janet.

 • 6. 12. 2021, 19:55  Odpovědět

  Im still learning from you, while Im making my way to the top as well. I definitely enjoy reading everything that is written on your blog.Keep the aarticles coming. I loved it! http://www.m106.com

 • 10. 12. 2021, 0:51  Odpovědět

  This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! Keep up the good work.

 • 10. 12. 2021, 16:13  Odpovědět

  Hai bisogno di un lavoro part time ti consiglio il qui presente sito web. Cerchi telelavoro online?

 • 12. 12. 2021, 22:40  Odpovědět

  Thanks for taking the time to discuss this, I really feel strongly about it and adore understanding much more on this subject. If achievable, as you gain experience, would you thoughts updating your weblog with much more details? It is extremely helpful for me.

 • 13. 12. 2021, 5:19  Odpovědět

  I think this is a real great blog post. Really Cool.

 • 13. 12. 2021, 5:42  Odpovědět

  I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of space Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web siteReading this information So i’m glad to convey that Ive a very just right uncanny feeling I discovered just what I neededI most indisputably will make certain to don’t put out of your mind this website and give it a look on a constant. Have you considered promoting your blog? add it to SEO Directory right now 🙂 http://www.links.m106.com

 • 17. 12. 2021, 1:54  Odpovědět

  Hello There. I found your weblog the usage of msn. That is an extremely neatly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read extra of your useful information. Thank you for the post. I’ll certainly comeback. Have you considered promoting your blog? add it to SEO Directory right now 🙂

 • 18. 12. 2021, 17:54  Odpovědět

  Howdy, simply became alert to your weblog via Bing, and found that its truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful for those who continue this in future. Numerous folks might be benefited out of your writing. Thank you.

 • 18. 12. 2021, 21:56  Odpovědět

  Thanks for sharing such a nice opinion, post is good,thats why i have read it fully

 • 18. 12. 2021, 22:54  Odpovědět

  This is the perfect blog for anyone who wants to know about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I really would wantHaHa). You definitely put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!

 • 21. 12. 2021, 2:09  Odpovědět

  I?d have to check with you here. Which is not something I generally do! I take pleasure in reading a blog post that will certainly make people think. Also, thanks for allowing me to comment!

 • 22. 12. 2021, 8:53  Odpovědět

  Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to create a great article…but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 • 23. 12. 2021, 20:33  Odpovědět

  This really answered my problem, thank you!

 • Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 • Article writing is also a excitement, if you know then you can write otherwiseit is difficult to write.

 • 12. 1. 2022, 13:47  Odpovědět

  At this time it sounds like WordPress is the preferred blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 • 13. 1. 2022, 9:04  Odpovědět

  I like looking through an article that can make men and women think. Also, many thanks for allowing me to comment!

 • It’s an awesome post in favor of all the internet users; they willtake advantage from it I am sure.

 • 18. 1. 2022, 16:09  Odpovědět

  Jokerbet giri? adresine sorunsuz ula?! Yeni Jokerbet.com güncel ba?lant?s? butonumuz da aktif bulunmaktad?r!

 • 19. 1. 2022, 23:10  Odpovědět

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read thispiece of writing i thought i could also create comment dueto this sensible piece of writing.

 • 21. 1. 2022, 5:56  Odpovědět

  Good blog you’ve got here.. Itís difficult to find high quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 • 21. 1. 2022, 16:58  Odpovědět

  floxin generic – order cipro online generic chloramphenicol

 • 22. 1. 2022, 3:44  Odpovědět

  The boy is very natural.I like the wonderful pumpkin style.

 • 22. 1. 2022, 15:41  Odpovědět

  I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.Is this a paid theme or did you customize it yourself?Either way keep up the nice quality writing, it’srare to see a nice blog like this one nowadays.

 • A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you should write more about this issue, it might not be a taboo subject but usually folks don’t speak about such issues. To the next! Cheers!!

 • 23. 1. 2022, 18:12  Odpovědět

  zithromax oral zithromax coverage zpack for uti

Leave a Comment