Loading...

Intoxikace – obecná část:
Výrazně klesá účinnost výplachu žaludku a podání emetik po 1 hod od požití toxické látky  přičemž většina nemocných volá záchrannou službu až po 1-3 hodinách.

…..jako nejúčinnější metoda eliminace tak vstupuje do popředí podání aktivního uhlí = univerzální antidotum (dávka 0,5 – 2,0 g/kg , lze neomezeně opakovat ).

…..z toho důvodu je důležité rozdělení na látky absorbovatelné a neabsorbovatelné aktivním uhlím :

 … pokud je prováděn výplach žaludku – pak poloha v leže na boku, široká sonda, teplý FR, porce 300ml, u dětí 10 ml/kg, s prvním odsátím toxikologický vzorek, poté opakované proplachy až do návratu pouze čiré tekutiny, cave bilance! tekutiny , v poslední porci carbo adsorbens 0,5-1,0 g/kg. Kontraindikací výplachu je porucha vědomí bez zajištěných DC, intoxikace korozivními látkami, keroseny, saponáty, …

– kontraindikace výplachu žaludku : bezvědomí s nezajištěnými DC, požití saponátů, kyselin a louhů, kerosenů (nafta, oleje, petrolej…).

– vysoká klysmata a emetika jsou považována za obsolentní.

– u látek neabsorbovatelných aktivním uhlím, depotních, retardovaných forem či požití obsahu malých baterií, je metodou volby eliminace střevní celková laváž (whole bowel irrigation), zejména u dětí. Provádí se podáváním velkého objemu (25 ml/kg/h) roztoků, které se neresorbují, pouze střevo vymývají, a to do ŽS tak dlouho, dokud nevychází z intoxikované osoby pouze čistý roztok.

– u podávání antidot, se zdůrazňuje rychlost jejich podání :

 Antidota seřazená podle naléhavosti, s jakou je třeba je podat:

Do resuscitační péče patří pacienti s GCS pod 8, s poruchou základních životních funkcí,s potřebou UPV, podporou oběhu,… bez ohledu na stav zžf patří na resuscitační oddělení pacienti, kteří požili ethylenglykol, organická rozpouštědla a tricyklická antidepresiva, jelikož budou možná vyžadovat některou z eliminačních metod :

 1. INTOXIKACE DROGAMI:

Obecné poznámky:

– Nikdy neponechávat intoxikovanou osobu bez dozoru (riziko suicidálního jednání, sebepoškozování, pod urč.záminkou uzavřít okna – hrozí skok pod dojmem, že umí létat…)
– Pacienta neomezovat fyzicky, pouze ve zcela nezbytných případech.
– Vždy stát k pacientovi čelem, blíže k únikové cestě, …
– Mluvit s pacientem klidně, nahlas, zřetelně, pozor na tichou komunikaci se třetí osobou! (stihoman, halucinace,…). Verbální komunikace by měla být co největší, udrží pacienta v realitě a zamezí působení nepříjemných halucinací… Nikdy však s pacientem neprobírat jeho současné či minulé problémy. Úzkostlivé dodržování hygienických zásad pro riziko přenosu vysoce infekčních onemocnění… Množství drog neustále stoupá, praktické je rozdělení podle převládajícího účinku na organismus, tkazv. toxidromů do několika skupin:

– Halucinogeny: LSD, kanabinoidy, psilocybin, pervitin…, delirogeny – (atropin, skopolamin)
– Stimulancia: kokain, amphetaminy, pervitin…
– Tlumivé látky: opiáty, benzodiazepiny, těkavé látky…

 A) INTOXIKACE HALUCINOGENY:

Pro halucinogeny je typické nekonstantní působení, jsou nevypočítatelné. Mění se sluchové a zrakové vjemy, vnímání orientace v času a prostoru, delirogeny způsobují centrální anticholinergní syndrom. Vyvolávají halucinace, agresivní chování, suiciální jednání, toxické psychozy… První fáze intoxikace je spojena se stimulací, případně euforií …naopak odeznívání účinku látky provazí dysforie, deprese, únava… Specifickým fenoménem halucinogenů je „flash back“ – navrácení stavu prožitého při akutní intoxikaci s určitým časovým odstupem, i několika let, kdy již dotyčný abstinuje ( LSD a marihuana). „bad trip“– paradoxně výrazně nepříjemně probíhající intoxikace se silnými negativními prožitky a pocitem ohrožení vlastního života. Pokud je prováděn výplach žaludku, měla by předcházet sedace a OTI pro zvýšené riziko křečí.

Kanabinoidy:
Užití: nejčastěji kouření, příprava nápojů, pečiva, konopného másla, …
klinika: většinou má dvoufázový průběh, v prvním stadiu se objevuje úzkost, která v druhé fázi přechází v pocit blaženosti a euforie. Objektivně jsou překrvené spojivky, setřelá řeč, mydriaza bez fotoreakce, tachykardie, arytmie, třes, později křeče, může dojít k přehřátí organismu, později se objevují apnoické pauzy, somnolence, koma.
Terapie: lehčí případy ponechat v klidu, pod dozorem do odeznění příznaků. Těžší případy diazepam, chlazení, rehydratace, symptomatická terapie arytmií, ev.UVP. při perorálním užití je možné provést výplach žaludku a podat carbo adsorbens.

LSD:
Užití: tripy- malé papírky 5x5mm napuštěné 50 – 100 ug účinné látky. Parenterální aplikace je vzácná.klinika: nástup úč.za 30min, trvá cca 5-8hodin, zprvu euforie, entaktogeneze, poté závratě, nauzea, salivace, porucha pohybové koordinace, pocit stavu beztíže, optické a sluchové halucinace, časoprostorová desorientace,… objektivně mydriaza, nystagmus, strnulý pohled, tachyarytmie, hypertenze, hypertermie, třes, ev.křeče a koma.
Terapie: diazepam, chlazení, rehydratace, symptomatická podpora oběhu a ventilace. Neponechávat osobu bez dozoru.

Psilocybin (lysohlávka):
Užití: peroální, součást alkoholických nápojů ,sušené je možno i kouřit.
Klinika: nástup účinku za 30min, trvá cca 4-6 hodin. Zprvu se může projevit euforie „good trip“ , posléze přichází deprese „bad trip“, časoprostorová desorientace, suicidální tendence, panické ataky, plačtivost, … objektivně mydriaza, třes, tachyarytmie, zvracení, hypertermie, až koma.
Terapie: pokud pacient nezvrací sám, nevyvoláváme zvracení pro riziko vzniku křečí. Výplach žaludku, carbo adsorbens, diazepam 10mg iv., po zklidnění tiapridal 100mg či haloperidol 10mg iv., rehydratace, chlazení, neustáý dohled!

Rulík (atropa belladonna):
Užití: bobule nebo vyluhované části rostlin v alkoholu. Smrtelná dávka u dětí jsou 3-4 bobule, u dospělých 10 – 12 bobulí.
Klinika: atropinový efekt, psychomotorická axcitace, halucinace, až záchvaty šílenství, agrese, …Objektivně překrvení obličeje, mydriaza, suchost sliznic, tachykardie, fotofobie, hypertermie, křeče, koma.
Terapie: okamžitý výplach žaludka, carbo adsorbens, antidotem je fyzostigmin (opakovaně), rehydratace, chlazení, dormicum ke zklidnění halucinací, diazepam při křečích, symptomatologická podpora oběhu a ventilace. Neustálý dohled!

Durman:
Užití: jako rulík, per os či vyluhovaný v alkoholu. Obsahuje meší množství atropinu, užívá se až 50semen.
Klinika a terapie je obdobná rulíku.

Muškátový oříšek:
Užití: per os, toxiny myristicin a elemicin, tox.dávka 5-15 g prášku ( 1-3 lžíce), smrtelná dávka 20-30g prášku. Účinek halucinogenní , anticholinergní, trvající i několik dní!
klinika:
1.fáze (po 5h) nevolnost, zvracení, ileus, zarudlá kůže, tachykardie, hypertenze, ataxie, rozostřené vidění, setřelá mluva , výrazně překrvené spojivky…
2.fáze (po 12h) přidává se euforie přecházející posléze v dysforii, apatii, sluchové a zrakové halucinace, extrémně pomalé vnímání času…
3.fáze (po 24h) vyčerpanost, úporné bolesti hlavy, částečná amnezie.
Terapie: výplach žaludku, carbo adsorbens, symptomatická terapie, diazepam, rehydratace, …

 B) INTOXOKACE STIMULANCII:

Stimulují CNS zvýšením dopaminu, serotoninu a noradrenalinu na nervových synapsích. Vyvolávají pocit duševní a psychické síly, snižují chuť k jídlu, urychlují psychomotoriku, zvyšují stupeň bdělosti, při vysoké dávce se může objevit toxická psychóza…

Kokain, crak :
Užití: i.v. , kouření (úč.do 2 minut), per os, transmukozně (úč. do 20minut),
Klinika: Trvání účinku je krátké, cca 15 minut. Po první aplikaci přicházejí spíše nepříjemné pocity, stenokardie, mydriaza. Při opakovaném užití nastupuje euforie, pocit nesmírné síly, mnohomluvnost, příjemné halucinace, výrazně se stupňuje sexuální touha zejména u žen, posléze při odeznívání účinku přichází deprese, únava… Objektivně tachykardie, hypertenze, mydriaza, svědění („kokainové vši“),u vnímavých jedinců bronchospasmus, křeče, obraz infartku myokardu, arytmie – kokainový šok.
Terapie: výplach žaludku při užití p.os. (kokain působí pylorospasmus), pro riziko křečí však až po OTI a tlumení, diazepam, chlazení, při hypertenzi betablokátory, při křečích postupovat jako o maligní formy epileptického záchvatu…

Pervitin:
Užití: per os, šňupání, iv. Účinek přetrvává cca 8 hodin, plně odeznívá po 24 hodinách a je provázen nepříjemným dojezdem z vyčerpání neurotransmiterů.
Klinika: neklid, euforie, hyperaktivita, pocit sebejistoty, nespavost, anorexie, poté se objevuje stihoman, deprese, suicidální tendence, následuje dlouhý spánek. … Objektině tachykardie, hypertenze, mydriaza, třes, hypertemie, může dojít ke křečím, dehydrataci, naprostému vyčerpání organismu s orgánovým selháním, nitrolebním krvácením, komorovou fibrilací…
Terapie: obdobná intoxikaci kokainu

Extáze:
Užití: zabarvené tablety , běžná dávka 2mg/kg , často kombinována s LSD . Nesmí se kombinovat s jinými psychostimulancii, kombinace s inhibitory MAO je smrtelná. Účinkuje za 30min,trvá 2-4hod.
Klinika: pohoda, euorie, enatktogeneze, typická party droga, postižení tancují do úplného vyčerpání. Objektivně hyperpertenze,pocení,hypertermie,dehydratace, nystagmus, třes, křeče, až selhání orgánů.
Terapie: symptomatická, rehydratace, chlazení.

 C) TLUMIVÉ LÁTKY:

Heroin:
Užití: šňupání, kouření, intravenózní…rychlý vznik závislosti a tolerance! Trvání účinku cca 4-8hod. Při rychlém podání iv. může mít nárazový účinek s následkem smrti („flash kick“).
Klinika: euforie, lhostejnost, tělesný útlum, znecitlivění, …objektivně miosa, deprese dechu, ospalost, koma, erytém, lepkavá kůže, silné svědění, bradykardie, hypotenze, retence moči, zvracení, plicní edém, abscesy, flebitidy…
Terapie: po perorální aplikaci výplach žaludku a carbo adsorbens opakovaně zajištění ventilace, neváhat s OTI aUPV antidotem je naloxon 0,4-0,8 mg iv, plně antagonizuje dechový útlum, avšak způsobí výbuch excitačních příznaků! (vhodnější je podat je kontinuálně 2mg v 500ml 5%Glu, rychlostí dle stavu).

Těkavé látky, rozpouštědla, toluen:
Užití: čichání
Klinika: obdoba alkoholového opojení, excitace, veselí – s následným útlumem, bradypnoí,soporem… Poškození CNS, útlum kostní dřeně, deprese dechu s hypoxií, senzibilizace myokardu ke katecholaminům! – cave arytmie po vylekání, stresu, po podání adrenalinu u KPR či vasopresorů při hypotenzi…
Terapie: vyvést ven, vysvléci oděv , nekouřit! (hořlavina), vyvětrat v sanitě, zklidnění, zabránit stresu a vylekání, volumoterapie, kyslík, při tachykardii titračně betablokátory… Při známkách edemu plic UPV…

 II. INTOXIKACE HOUBAMI:

 AMANITA PHALLOIDES (MUCHOMURKA ZELENÁ)

Def: houba s termostabilním vysoce toxickým amatoxinem a faloidinem.
Patfyz: faloidin – nauzea, zvracení, průjem. amatoxin – blok proteosyntezy bb, podpora buněčné nekrózy (zejména bb jater, ledvin, střev)
Toxicita: vysoká, úmrtnost 80%
Klinika:
0 – 12h fáze latence
12 – 24h gastrointestinální příznaky, nauze, zvracení, průjem, (faloidin)
24 – 48h fáze zlepšení
po 48 – 72h od požití obraz hepatorenálního selhání
Terapie: výplach žaludku spolu se zajištěním toxikol.vzorku, zbytky jídla…Celková střevní laváž – whole bowel irrigation (blok vstřebání amatoxinů) + carbo adsorbens 1 g/kg á 4h (blok enterohepat.cirkulace amatoxinů), forsírovaná diureza (eliminace amatoxinu), dále pak hemoperfuze při jaterní insuff., hemodialýza u ledvinové insuff symptomatická terapie, korekce vnitřního prostředí, antidotum, transplantace jater.

Antidota:
Penicilin G 300 000 – 1 000 000 IU/kg po dobu 5ti dnů , brání průniku amatoxinu do bb a vytěsňuje jej z vazby na bílkoviny, čímž usnadňuje jeho vyloučení.
Silibin 20 – 50 mg/kg/den inf po donu 5ti dnů, nutno zahájit do 48hod od intoxikace. Snižuje rozsah jaterní nekrozy, přerušuje enterohepatální okruh amatoxinu.

 AMANITA MUSCARIA (ČERVENÁ) , PANTHERINA (TYGROVANÁ)

Klinika: otrava probíhá pod obrazem neurotoxického syndromu excitace, halucinace, střídání euforie a deprese, křeče, koma…
Terapie: výplach žaludku, carbo adsorbens, diazepam, symptomatologická

III. INTOXIKACE HADÍM JEDEM

 VIPERA BERUS ( ZMIJE OBECNÁ )

Def: jediný u nás volně žijící jedovatý had
patfyz: jed obsahuje 1.cirkulační toxin – oběhové selhání, 2.hemotoxin – hemoragin, hemolyzin, koagul.aktivní látky a 3.neurotoxin – periferně blok neuromuskulární synapse, centrálně deprese DC.
Klinika: lokálně – 2 ranky 10 mm od sebe, bolestivý otok někdy obrovských rozměrů šířící se na protilehlou stranu těla,s maxime za 48-72h, může mít hemoragický charakter, zduření LU, za 3-4 dny lokální projevy ustupují. Infekční komplikace, absces jsou vzácné.

Celkové příznaky – nauzea, zvracení, průjem,…. v těžších případech bronchospasmus, angioedém, hypotenze, oběhové selhání… Jed zmije má zkříženou reaktivitu s jedem blanokřídlých (vosa, sršeň, včela…) a může tak vyvolat u citlivých jedinců anafylaktickou reakci.
Labor: leukocytóza, zpočátku vzestup Ht vlivem úniku tekutiny transkapilárně, následně anemizace , pokles Tr, koagulopatie , proteinurie…
Terapie: znehybnění končetiny, lokální chlazení, ( zaškrcení či tlaková bandáž se nedoporučuje, stejně tak ani incize či sání rány), iv.linka, tekutiny, analgetika, zklidnění , kortikoidy + antihistaminika, observace 24h. Podání antiséra u těžších stavů má specifická indikační kritéria, lépe ovčí (nealergizující) než koňské.

IV. INTOXIKACE CHEMICKÝMI A PRůMYSLOVÝMI LÁTKAMI:

Každá chemická látka má svůj BEZPEČNOSTNÍ LIST:

Bezpečnostní listy (zákon č. 157/1998 Sb.)
– údaje o výrobci, dovozci
– údaje o chemických a fyzikálních vlastnostech
– údaje o nebezpečnosti látky, toxikologické informace (R-věty, S-věty)
R-věty = standardní věty označující specifickou rizikovost chemické látky
S-věty = standardní pokyny pro bezpečnou manipulaci s chemickou látkou
– pokyny pro skladování a manipulaci
– pokyny pro kontrolu expozice osob (PEL, NPK)
– opatření pro hasební zásah
– pokyny pro první pomoc
– ekologické informace
– informace o zneškodňování
– informace pro přepravu

Výrobce či dovozce jsou povinni poskytnout bezpečnostní list nejpozději při prvním předání nebezpečné látky právnické či fyzické osobě oprávněné k podnikání

 INTOXIKACE OXIDEM UHELNATÝM:

Nedokonalé spalování, karmy, výfuky….
Patfyz: vazba COHb – posun disociační křivky doleva, zhoršení uvol.kyslíku vazba na myoglobin – pokles kontraktility myokardu, snížení CO, snížení D02 tkáním, vazba na cytochromy mitochondrií – hypoxie

 TKÁŇOVÁ HYPOXIE

dg: neinvazivní cooxymetrie v % ( lifepack 15…)
invazivní cooxymetrie z krve v %
koncentrace v exspirovaném vzduchu v ppm
Klinika: Vegetativní příznaky, nauzea, zvracení, průjem,… CNS cephalea, extrapyramidové příznaky, …KVS a Dechová excitace přecházející ve vyšších koncentracích v depresi a selhání…. Rozličné různě dlohou a s různou intenzitou přetvávající potíže všech členů rodiny, zvířat…
Terapie: 02 maskou s rezervoárem kyslíku, 15 l/min po dobu 12 hodin, tekutiny, podpůrná terapie sedativy, ionotropiky, antiedematiky,…
Indikace hyperbaroxyterapie (30 min / 250 kPa /opakovaně 3x ): hladina COHb nad 10%, těhotné, děti, bezvědomí, neurologické příznaky… Ideálně do 6 hodin od intoxikace.

 ACETON:

Def: bezbarvá látka, prchavá, charakteristická pronikavá vůně, použití jako průmyslové rozpouštědlo.
Patfyz: lokálně dráždí sliznice, ve vyšších koncentracích působí depresi CNS.
Toxicita: rychle se vstřebává plícemi, pomaleji kůží a zažívacím traktem.
Klinika: foetor ex ore, kašel, nauzea, zvracení,cephalea, spavost,… po vysokých dávkách oběhové poruchy, hypotenze, tachykardie, dále sopor až koma, u dětí křeče.
Terapie: 100% zvlhčený kyslík, symptomatická terapie, po požití per os nevyvolávat vracení, pouze podat živočišné uhlí.

 BENZÍN, NAFTA, JINÉ KEROSENY:

Def: směs úhlovodíků a jiných složek. Použití jako rozpouštědlo, pohonné látky, čistící prostředky, náplně do domácích lampiček…
patfyz: dráždí dýchací cesty, arytmogenní efekt, deprese CNS.
Toxicita: výpary benzínu se velmi dobře vstřebávají plícemi. Při perorálním požití nebo kůží se vstřebávají méně dobře, avšak poté jsou vylučovány plícemi , které dráždí. Stejně tak aspirace i malého množství benzínu způsobí chemickou pneumonii.
Klinika: kašel a dyspnoe ihned při inhalaci, po požití per os s několika minutovým odstupem. Nauzea, zvracení, průjem, cephalea, … těžší otravy plicní edém, arytmie, křeče, … po 12-24h po požití se rozvíjí chemická pneumonie.
Terapie: zvracení ani výplach žaludku neprovádíme ( výplach žaludku lze zvážit u p.os. otravy množstvím nad 1ml benzinu/kg , a to po OTI, s dobře utěsněnou tracheální rourkou, v poloze na levém boku, s hlavou mírně přes okraj lůžka, v podmínkách ICU).

Postiženého vždy hospitalizovat na 24h, i při počátečním negativním RTG plic,… při známka pneumonie ATB + kortikoidy.

 ETHANOL:

Def: Egypťané a Babyloňané znali pivo a víno , destilace pálenky je známa od 11.století.
patfyz: zprvu excitace, posléze deprese CNS, hypoglykemie…
toxicita: velmi dobře se vstřebává zažívacím traktem, výpary se vstřebávají plícemi a částečně i kůží. Obecně 0,7 g čistého alkoholu / 1 kg tělesné hmotnosti vede k 1 promile alkoholu v krvi.
Klinika: hladina nad 1 promile má projevy excitace, euforie, agrese, ataxie, nauzea, hypotermie, hypoglykemie. Postupně přechází v hypnoticko-narkotické stadium. Nad 3 promile přichází koma, křeče, deprese dechu a oběhu.
Terapie: stabilizace zžf, výplach žaludku má význam do 30minut, aktivní uhlí je bez efektu, intravenozně rehadratace, glukoza + inzulín, thiamin …ke zmírnění bezvědomí naloxon či flumazenil při křečích diazepam.

 ETHYLENGLYKOL:

Def: bezbarvý, nasládlé chutě, ovocné vůně, součást nemrznoucích směsí.
Patfyz: v těle alkoholdehydrogenázou metabolizován na glykolaldehyd, kys.glykolovou, kys.glyoxylovou, kys.šťavelovou — příčina těžké metabolické acidózy se vznikem krystalů šťavelanu vápenatého, který poškozuje hlavně tkáň ledvin a mozku.
Toxicita: rychle se vstřebává trávicím traktem, smrtelná dávka je 1,5 ml/kg.
Klinika: první 3-4 h : příznaky opilosti dále se rozvíjí nauzea, zvracení, bolesti břicha, pacient hyperventiluje, objevují se arytmie, křeče, koma, edém mozku a selhání ledvin. Laboratorně těžká metabolická acidóza , osmolární a aniontové okno.
Terapie: výplach žaludku má význam jen velmi krátce po požití, aktivní uhlí je bez efektu. Léčba je hlavně symptomatická, podpora dýchání a oběhu, úprava acidózy, terapie křečí,….podání antidota ev.hemodialyza

Antidota:
– saturuje alkoholdehydrogenázu čímž brání metabolizaci etylenglykolu.
p.os. – až 50% alkohol, první dávka 1,5 ml/kg , poté 0,2 ml/kg/h iv. – 5% nebo 10% roztok alkoholu v 10% Glukoze , 0,7 g/kg iv.bolus , poté 0,15 g/kg/h kont.iv.
Udržujeme hladinu alkoholu v krvi 1 – 1,5 promile , obvykle 3-4 dny.
Pyridoxin, thiamin a kys.listová – intravenozně ve vysokých dávkách, urychlují přeměmnu kys.glyoxylové na netoxické metabolity.
4-methylpyrazol (Fomepizol) – kompetitivní inhibitor alkoholdehydrogenázy, čímž blokuje vznik toxických metabolitů ethylenglykolu. Podání 15 mg/kg bolus , poté 10 mg/kg á 12h 4x, pak znovu 15mg/kg á 12h, terapii ukončujeme při poklesu hladiny ethylenglykolu pod 200 mg/l séra. Při současné hemodialyze zdvojnásobíme dávku antidot a podáváme je ještě 24h po poslední dialýze.

 METHYLALKOHOL:

Def: bezbarvá tekutina alkoholového zápachu, součást org.rozpouštědel, může vzniknout v pokoutně vyráběných lihovinách.
Patfyz: methylakohol – se metabolizuje alkoholdehydrogenázou na formaldehyd a kys.mravenčí.
Toxicita: velmi rychle se vstřebává zažívacím traktem , méně pak plícemi a kůží. Minimální toxická dávka = 100 mg/kg , smrtelná dávka = rozmezí 20 – 150g.
Klinika: příznaky nastupují s dlouhou latencí, hodiny – dny! , kdy již je jed kompletně z trávicího traktu vstřebán a dochází již k irreverzibilnímu poškození CNS a optického nervu. Projevuje se jako opilost, trávicí potíže, zrakové poruchy, hyperventilace, křeče, edém mozku. Těžká metabolická acidóza s Kussmaulovým dýcháním.
Terapie: volat PČR, která zajistí zbytek alkoholu a jeho rozbor na hygienické stanici. Symptomatická terapie, antidotum hemodialýza při hladině metanolu nad 400 mg/l.

antidota:
ethylalkohol iv. nebo p.os. , udržovat hladinu 1 – 1,5 promile v krvi.
kyselina listová iv. – urychluje přeměnu kys.mravenčí na oxid.uhličitý a vodu.
4-methylpyrazol (Fomepizol) viz. ethylenglykol

 SILNÉ KYSELINY A LOUHY:

Def: součást přípravků na čištění WC, prášků do myček nádobí, přípravků na odstraňování skvrn a nátěrů…
patfyz: při požití vzniká těžká nekroza (kyseliny povrchní koagulační, louhy hluboká kolikvační) v oblasti úst, jazyka, jícnu, žaludku, až s perforací orgánu. Otok epiglottis a laryngu může způsobit asfyxii.
Toxicita: kyseliny mají silný korozivní účinek při pH 2 a méně, louhy leptají při pH 12 a více. Záleží však i na množství, délce působení, molaritě…
Klinika: enormní bolest s šokovým stavem.
Terapie: povrchové poleptání oplachovat dlouhodobě velkým množstvím vody. Po požití je kontraindikováno podání emetik či výplach žaludku, nedoporučuje se ani podávání neutralizujících tekutin p.os. – pH se významně nemění.. na místě analgetika, sedativa, kortikoidy co nejdříve endoskopie (ezofagoskopie, gastroskopie)

 PRACÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY :

Def: saponáty, povrchově aktivní látky, pěnivé…
patfyz: mírně lokálně dráždí, pění – riziko aspirace pěny.
Toxicita: minimální toxická ani letální dávky nejsou známy, časté náhodné požití v dětském věku.
Klinika: pocit pálení v ústech, hypersalivace, zvracení pěny, průjem, bolesti břicha.
Terapie: emetika ani výplach žaludku není indikován symptomatická dimeticon – protipěnivý přípravek, příznaky obvykle o několika hodinách ustoupí.

 IV. RADIAČNÍ POŠKOZENÍ

Radiační účinky jsou stochastické x deterministické

Ozáření mže být celkové(ANO) x lokální (radiační dermatitida)
a) Celkové ozáření nad 0,7 Gy = ANO, akutní nemoc z ozáření forma
hematopoetická – (ozáření nad 1 Gy nejcitlivějšími jsou bb kostní dřeně, intestinální, spermie)
gastrointestinální – (10 – 80 Gy )
neurovaskulární – (nad 80 Gy)
klinika fáze prodromální – nechutenství, zvracení, spavost…fáze latence fáze manifestní – za 3-6 týdnů, poškození orgánů, selhávání jejich funkce…fáze rekonvalescence – měsíce.
S rostoucí dávkou záření se zkracuje doba prodromální a latentní. Pokud se v krátké době po expozici projeví manifestace GIT, neurologická… jedná se o smrtelnou dávku.
Postup v terénu: Bezpečnost! Informovat SÚJB. Dekontaminace (mýdlo, voda…), svléci (oděv do pytle s označením nebezpečný odpad), symptomatologická terapie, diazepam při křečích, antiemetika, rehydratace (vpich iv.linky provést až po dekontaminaci povrchu kůže!), transport do cílového zařízení. ( Klinika popálenin Královské Vinohrady Praha ).

b)Lokální radiodermatitida:
Forma erytémová : 3 – 15 Gy ( hojí se hyperpigmentací, suchou dermatitidou)
pustulosquamozní : 15 – 25 Gy ( vznikají jizvy)
nekrotizující : nad 25 Gy ( kontraktury )
Klinicky se projeví na kůži až s několikadenním zpožděním! (6-7 dní)
Terapie: obdobná jako u popálenin, směrování ad Klinika popálenin Královské Vinohrady Praha.

Comments(94)

 • 15. 4. 2021, 3:48  Odpovědět

  Thank you for another good write-up. Where else could anybody get that kind of info in such a ideal way of writing? Ive a presentation next week, and Im around the appear for these information and facts.

 • 16. 4. 2021, 22:11  Odpovědět

  It is rare for me to discover something on the cyberspace that is as entertaining and fascinating as what youve got here. Your page is sweet, your graphics are outstanding, and whats more, you use reference that are relevant to what you are talking about. Youre definitely one in a million, great job!

 • 10. 6. 2021, 23:00  Odpovědět

  Hi! I found your website by accident this morning, but am really pleased that I did! Not only is it entertaining, but also straightforward to use compared with lots that I’ve viewed! I was attempting to discover what theme you had employed, – anyone have any clue? I’ve utilized a similar overall page layout myself, but discover that your web site loads a lot more swiftly, although you seem to have a great deal additional material. The only issue I’ve had is with the header, which seems less wide that the actual page in Opera v8.0, although it appears OK in IE and in firefox maybe it’s time to swap! Excellent web site, incredibly tidy job, and a excellent inspiration for my simple attempt! I’ll be looking to improve my own internet site and will certainly visit again soon!

 • 14. 6. 2021, 0:37  Odpovědět

  Wonderful post. I learn new stuff on different blogs everyday. It is always stimulating to see content from other writers and learn a little something from their site. Let me apply certain of their content on my blog holistic acne mind. Natually Ill present you with a link to a site. Thanks sharing.

 • 20. 6. 2021, 6:11  Odpovědět

  I cherished what you have got performed here. The format is stylish, your written material elegant. Nonetheless, you’ve got obtained an edginess to what you’ll be providing the next. Ill unquestionably come back once again but once again for your superb deal a lot far more in case you guard this up. Dont do away with hope if not at the exact same time numerous males and women see your imaginative and prescient vision, know you can have attained a fan proper the subsequent who beliefs what it is possible to have received to say and also the way you’ve got presented by yourself. Really superior on you!

 • 21. 7. 2021, 11:29  Odpovědět

  I was just chatting with my coworker about this today at Outback steak house. Don’t remember how in the world we landed on the topic in actuality, they brought it up. I do recall eating a excellent fruit salad with cranberries on it. I digress

 • 22. 7. 2021, 10:32  Odpovědět

  Dominos menu is without question great. I would suggest anyone to purchase a Dominos Pizza menu instantaneously!! Dominos is delivering the best pizza of the world!!http://www.piano.m106.com

 • 8. 8. 2021, 16:22  Odpovědět

  If some one needs expert view concerning running
  a blog after that i suggest him/her to pay a quick visit this web
  site, Keep up the fastidious job.

 • 12. 8. 2021, 7:42  Odpovědět

  First of all ,you have picked a very unique theme . I think i might design something similar for a future project that i want to build . On top of that ,i in truth enjoy most of your content pieces and your different point of view. Thank you

 • 15. 8. 2021, 4:32  Odpovědět

  baclofen cream 60 mg

 • 15. 8. 2021, 5:04  Odpovědět

  zyban wellbutrin

 • 28. 8. 2021, 10:47  Odpovědět

  As the admin of this website is working, no doubt very quickly it will be renowned,
  due to its quality contents.

 • 30. 8. 2021, 14:03  Odpovědět

  For newest news you have to pay a visit world wide web and on world-wide-web I found this web
  page as a most excellent web site for most up-to-date updates.

 • 31. 8. 2021, 20:50  Odpovědět

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this
  for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to

 • 1. 9. 2021, 12:30  Odpovědět

  I know this site gives quality depending articles or reviews and other stuff, is there any
  other web page which provides these stuff in quality?

 • 2. 9. 2021, 5:32  Odpovědět

  It’s difficult to find knowledgeable people about this
  topic, however, you seem like you know what you’re
  talking about! Thanks

 • 3. 9. 2021, 6:11  Odpovědět

  I was able to find good advice from your content.

 • 4. 9. 2021, 10:31  Odpovědět

  magnificent put up, very informative. I’m wondering why the opposite experts
  of this sector don’t realize this. You should continue your writing.
  I’m sure, you’ve a huge readers‘ base already!

 • 4. 9. 2021, 21:23  Odpovědět

  If you are going for best contents like myself, just go to see this web page every day as it
  provides quality contents, thanks

 • 5. 9. 2021, 9:55  Odpovědět

  I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this website is truly nice.

 • 11. 9. 2021, 1:58  Odpovědět

  Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.

  When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, amazing blog! asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 • 11. 9. 2021, 7:34  Odpovědět

  Howdy, I believe your site could be having browser compatibility
  problems. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads
  up! Aside from that, wonderful site! quest bars http://bit.ly/3C2tkMR quest bars

 • 11. 9. 2021, 9:44  Odpovědět

  Good write-up. I certainly appreciate this website.
  Continue the good work! scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis
  surgery

 • 12. 9. 2021, 3:21  Odpovědět

  Hi there very nice blog!! Guy .. Excellent .. Superb ..
  I will bookmark your site and take the feeds also?
  I am happy to search out so many helpful info here in the post, we’d like develop more techniques on this regard,
  thanks for sharing. . . . . . cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 • Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all. However
  think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, „pop“!
  Your content is excellent but with images and video clips,
  this website could undeniably be one of the most
  beneficial in its niche. Excellent blog! scoliosis surgery https:/

 • Hi! This post couldn’t be written any better! Reading
  through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.

  I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.

  Thanks for sharing! quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 • 20. 9. 2021, 5:51  Odpovědět

  Lovely website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

 • control of pest Fort Worth service https://sdachurch.com/?s=control+of+pest+%E2%98%8E+1%28844%299484793+Fort Worth+service+phone+number

 • 3. 10. 2021, 13:30  Odpovědět

  My sister saved this internet site for me and I have been going through it for the past several hrs. This is really going to assist me and my classmates for our class project. By the way, I like the way you write.

 • 3. 10. 2021, 20:56  Odpovědět

  Unquestionably articles & Wonderful a website.

 • 13. 10. 2021, 9:14  Odpovědět

  Its very awesome article,all the content is so beneficial and valuable for us.presentation of article is very good,so I will bookmark it for sharing it with my friends.Thanks for sharing nice and pretty post.

 • 13. 10. 2021, 23:32  Odpovědět

  Just to let you know, this post seems a little bit funny from my android phone. Who knows maybe its just my mobile phone. Great article by the way.

 • 25. 10. 2021, 13:07  Odpovědět

  Magnificent website. Lots of helpful info here.
  I am sending it to several friends ans also sharing in delicious.
  And of course, thank you on your effort!

 • 26. 10. 2021, 17:46  Odpovědět

  What’s up everybody, here every person is sharing these
  kinds of knowledge, thus it’s pleasant to
  read this blog, and I used to visit this webpage everyday.

 • 10. 12. 2021, 19:07  Odpovědět

  Thought I would comment and say great theme, did you code it for yourself? It looks excellent!

 • 12. 12. 2021, 7:00  Odpovědět

  I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 • 12. 12. 2021, 10:26  Odpovědět

  Great, thanks for sharing this blog article. Really Cool.

 • 12. 12. 2021, 15:45  Odpovědět

  Good post. I be taught one thing more challenging on different blogs everyday. It would always be stimulating to read content from different writers and apply a bit of something from their store. I’d desire to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your web blog. Thanks for sharing.

 • 12. 12. 2021, 23:21  Odpovědět

  I used to have a website that I used to cover this, but it got spammed to death. You seem to be better at keeping out the spammers than I did! Well done! http://www.xmc.pl

 • 15. 12. 2021, 15:35  Odpovědět

  I like the valuable info you provide on your articles. I will bookmark your blog and check once more right here regularly. I’m fairly certain I’ll be told many new stuff proper here! Best of luck for the following!

 • 18. 12. 2021, 17:50  Odpovědět

  ระเบิด ได้เลยรางวัลใหญ่แตกทุกชั่วโมงอย่างต่อเนื่องแค่สมัครตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่กับเราแล้วไม่ผิดหวังเดือนนี้พังไป 100,000 กว่าบาทไม่มีขั้นต่ำ เพียง 1 บาท ก็ฝากเล่นได้สล็อต บาคาร่า ยิงปลา กีฬาทุกชนิดลงทะเบียนฟรีแอดมินยินดีให้บริการ 24 ชม.

 • 18. 12. 2021, 23:13  Odpovědět

  excellent blog. I as well woud likes To create a url but routinely The advice is every so big or smaller. Is There a web site which could help me experience great niches.? I want how to find a website which will list brand new trends on-line and offline. new offerings which might be marketed. something positive I may write blogs regarding or lens at. Ho did end users pick The themes being Your New homepage?

 • 19. 12. 2021, 3:59  Odpovědět

  In fact no matter if someone doesn’t be aware of afterward its up to other visitors that they will help, so here it takes place. link

 • Hi there friends, how is the whole thing, and what you wish for tosay about this post, in my view its truly remarkable in support ofme.

 • 20. 12. 2021, 22:07  Odpovědět

  Im curious if you ever have problems with what people post? Recently it seems to have become an epidemic, except that recently it seems to have become better. Do you agree?

 • 21. 12. 2021, 0:08  Odpovědět

  Your way of addressin this topic is both terrific and also motivating.

 • 21. 12. 2021, 8:39  Odpovědět

  Do you believe in past lives? Would you like to learn who you were in other incarnations? Regression meditation is a interesting therapeutic method to discover your exciting past life memories.

 • 21. 12. 2021, 20:10  Odpovědět

  Aw, this was a very good post. Taking a few minutes and actual effort to make a superb article… but what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.

 • 22. 12. 2021, 11:39  Odpovědět

  It is in reality a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you just shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 • 24. 12. 2021, 12:51  Odpovědět

  The new Radiomir 1940 Three days is water-resistant to be able to 10 club (One hundred yards / 330 toes) and it has an amount of Dinar Eight,700.

 • 24. 12. 2021, 18:42  Odpovědět

  It is the easiest element in the world, but overall the notion is quite sound.

 • 27. 12. 2021, 22:38  Odpovědět

  A fascinating discussion is worth comment. I do think that you need to publish more on this topic, it might not be a taboo matter but generally people don’t talk about such topics.To the next! Cheers!!

 • 29. 12. 2021, 20:03  Odpovědět

  Good blog you have got here.. It’s hardto find high quality writing like yours these days. I truly appreciate people like you!Take care!!

 • 30. 12. 2021, 14:29  Odpovědět

  F*ckin‘ remarkable issues here. I am very happy to see yourarticle. Thanks a lot and i’m taking a look ahead to touchyou. Will you please drop me a e-mail?my blog post: cyclical ketogenic

 • 30. 12. 2021, 20:16  Odpovědět

  I need to to thank you for this very good read!! I definitely loved every little bit of it.I’ve got you book-marked to look at new stuff you post…

 • 31. 12. 2021, 2:31  Odpovědět

  Thanks , I have just been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the best I have came upon so far. However, what concerning the conclusion? Are you certain about the source?

 • 4. 1. 2022, 23:14  Odpovědět

  Just to let you know, this page seems a little bit funny from my android phone. Who knows maybe it is just my mobile phone. Great article by the way.

 • 5. 1. 2022, 18:33  Odpovědět

  Outstanding story there. What happened after? Good luck!

 • 8. 1. 2022, 20:18  Odpovědět

  Have you modified this theme yourself? Or is it a premium paid theme?

 • 11. 1. 2022, 13:03  Odpovědět

  Aw, this was a very nice post. In thought I wish to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances appear to get something done.

 • 11. 1. 2022, 21:59  Odpovědět

  Hello mates, how is all, and what you desire to sayregarding this paragraph, in my view its truly amazingin favor of me.

 • A fascinating discussion is worth comment. I think that you ought to write more about this topic, it might not be a taboo matter but generally people don’t talk about these subjects. To the next! Cheers!!

 • 12. 1. 2022, 10:15  Odpovědět

  You could certainly see your enthusiasm within the article youwrite. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to sayhow they believe. At all times follow your heart.

 • You completed a number of fine points there. I did a search on the issue and found most persons will consent with your blog.

 • 12. 1. 2022, 21:49  Odpovědět

  ivermectin for sale stromectol ivermectin stromectol germany ivermectin membeli dalam talian

 • hims propecia – how long does propecia take to work how much is propecia

 • 18. 1. 2022, 14:00  Odpovědět

  It’s actually a nice and useful piece of info. I’m happy that you simply shared this useful information with us.Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 • 19. 1. 2022, 15:49  Odpovědět

  Thanks again for the blog article.Thanks Again. Fantastic.

 • I want to to thank you for this very good read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have got you book-marked to check out new things you post…

 • 20. 1. 2022, 17:53  Odpovědět

  Real nice style and superb articles, very little else we want :D.

 • 20. 1. 2022, 23:39  Odpovědět

  I enjoy what you guys tend to be up too. This kind of clever work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve included you guys to my blogroll.

 • 21. 1. 2022, 2:40  Odpovědět

  Thank you, I have recently been looking for info about this topic for ages and yours is the best I have found out so far. But, what concerning the bottom line? Are you positive about the supply?

 • 21. 1. 2022, 13:59  Odpovědět

  „Xanax (Alprazolam) is used to treat anxiety disorders and panic attacks. Alprazolam is in a class of „slot gacor

 • 22. 1. 2022, 0:04  Odpovědět

  magnificent points altogether, you simply receiveda logo new reader. What would you recommend in regards to your publishthat you just made a few days ago? Any positive?

 • 22. 1. 2022, 10:28  Odpovědět

  gucci size chartProcess Galvanized Steel WireN級品ルイヴィトン指輪コピー

 • 22. 1. 2022, 12:25  Odpovědět

  My family always say that I am wasting my time here at net, except I know I am getting knowledge every day byreading such nice articles.

 • 23. 1. 2022, 2:32  Odpovědět

  Generally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so!Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice post.

 • 23. 1. 2022, 8:24  Odpovědět

  I am continuously invstigating online for posts that can assist me. Thanks!

 • 23. 1. 2022, 14:54  Odpovědět

  Thank you, J. D. Lisa is a wonderful writer and does lots of research for her books. She often tackles tough topics in her suspense. Betta Omar Leonanie

 • Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 • 24. 1. 2022, 14:58  Odpovědět

  Most players don’t drink sugary drinks like soda.

 • 25. 1. 2022, 11:53  Odpovědět

  Great stuff.Id like to recommend checking out such as something like Apples. What exactly are you looking for though?

 • 25. 1. 2022, 11:58  Odpovědět

  Article writing is also a fun, if you know then you can write otherwise it is difficult to write.

Leave a Comment